Det så ut som om det skul­le bli en­kelt for Fart. Spil­let de pres­ter­te i star­ten av kam­pen, var rett og slett im­po­ne­ren­de.

Knall­start

Først var det midt­ba­ne­sli­te­ren Kris­tine Lon­ke­moen. Hen­nes vel­plas­ser­te skudd et­ter bare fire mi­nut­ter var bor­te­la­gets keep­er sjan­se­løs på.

Hjem­me­la­get fort­sat­te å pres­se Kaup­an­ger bak­over på ba­nen, og fire mi­nut­ter se­ne­re var det spis­sen Gun­hild Sol­bergs tur. Et­ter en cor­ner fikk hun stå helt ale­ne for­an keep­er Kari­an­ne Gur­vin. En­kelt plas­ser­te Solberg bal­len i net­tet.

Fort­sat­te ikke

Fart klar­te ikke og fort­set­te det gode spil­let, og Kaup­an­ger kom mer og mer inn i kam­pen.

Selv om bor­te­la­get spil­te seg mer inn i kam­pen, ble det li­ke­vel ikke man­ge far­lig­he­ter av det.

I and­re om­gang kjen­te vi nes­ten ikke igjen Fart. Pres­set på ball­fø­rer var to­talt fra­væ­ren­de og spil­ler­ne vir­ket ner­vø­se hver gang de had­de bal­len.

Tre­ner Fro­de Bekk sa det slik et­ter at sei­e­ren var sik­ret.

- Vi falt sam­men som et kort­hus. På slut­ten var det helt ko­kos. I dag vant vi kam­pen på den gode star­ten, noe som jen­te­ne skal ta med seg vi­de­re, sier tre­ner Fro­de bakk.

Vik­tig se­ier

Selv om Fart ikke klar­te å opp­rett­hol­de spil­let, var po­en­ge­ne det vik­tig­ste i den­ne kam­pen. Kaup­an­ger har tre tap, og Fart fikk en luke ned til de som lig­ger ne­derst på ta­bel­len.

- Det er klart po­en­ge­ne var vik­tigst. Nå får jeg håpe jen­te­ne tar med seg det po­si­ti­ve som tross alt var i star­ten av kam­pen, sier tre­ne­ren.

Lene Bre­de­sen måt­te inn som midt­stop­per, et­ter at Ane Stor­øde­gård måt­te kas­te inn hånd­kle­et et­ter opp­varm­in­gen.

Midt­ba­nen ble klart svek­ket av den grunn. I til­legg måt­te Lene ut med en strekk et­ter 43 mi­nut­ter.

- Ikke vel­dig al­vor­lig. Jeg har kjent det har lug­get litt bak i lå­ret. Jeg ga meg før den fikk satt seg, sier Bre­de­sen.

Best på Fart den­ne gan­gen var kap­tein Eli­se Rich­ard­sen. Fra sin litt uvan­te back­plass spil­te hun til ti­der stort.

Kris­tine Lon­ke­moen skal også ha ros for sitt spill.

Lin­da Stub­sveen spil­te godt helt til hun gikk tom for kref­ter og ble byt­tet ut seks mi­nut­ter før slutt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00