Onsdag skal HOAs ønske om 3, 1 millioner kroner til nye vant behandles i formannskapet.

Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud ønsker å hjelpe selskapet med de nødvendige midlene, ettersom de er pålagt å bytte vant av det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF).

Her er hele meldingen av Gudbjørgsrud:

Det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF) vedtok i 2014 krav til nye vant med bakgrunn i forbedret sikkerhet for spillerne. Studier har vist at antall skader på spillere ble redusert med 29% i haller med den nye typen vant sammenlignet med eldre typer vant

Med bakgrunn i dette har styret i Norges Ishockeyforbund (NIHF) vedtatt en innfasingsplan for hallene i Norge.Vedtaket innebærer at alle haller med lag i GETLigaen (øverste nivå) skal ha nye godkjente vant klar til seriestart sesongen 2016/2017.For øvrige haller der det skal avvikles kamper, uansett alderstrinn, skal nye vant være installert før sesongen 2017/2018. Halleierne, inkl. HOA, ble informert om de nye kravene pr brev våren 2015. Hamar kommune ble først gjort kjent med de nye kravene i 2016 i forbindelse med arbeidet med å overføre anleggene fra HOA til Hamar kommune (K-sak 0052/16).

Dagens vant i CC amfi er ca 10 år gammelt, og har en antatt levetid på ytterligere 5 år. For å oppnå denne levetiden og samtidig opprettholde en god standard, må det påregnes en del reparasjoner. Vantene rundt innbytterboksene ble derimot ikke skiftet ved forrige rehabilitering og er fra da hallen ble bygget på 90-tallet. Vantene i Storhamar ishall er ca 5 år gamle, og er av samme type som i CC amfi.

Kostnadene for nytt vant i begge hallene anslås til 3,7 mill kr (1,85 mill pr hall). Eventuelt kan vantene bygges om/modifiseres slik at den nye typen plexiglass kan monteres på disse. Dette er en løsning som NIHF har bekreftet at de vil kunne godta. Ombygging av eksisterende vant i begge hallene anslås å koste 2,6 mill kr (1,3 mill pr hall). Dette vil være en noe rimeligere løsning i forhold til nytt vant, men vantene (under plexiglasset) vil da uansett måtte byttes ut innen 5 år i CC Amfi, og medføre en ytterligere kostnad på anslagsvis 1,0 mill kr.

VURDERING: Rådmannen ser at det er en økonomisk besparelse i å modifisere eksisterende vant fremfor å kjøpe nytt, men det er knyttet usikkerhet til hvor lenge eksisterende vant, spesielt i CC amfi, kan benyttes før utskifting er nødvendig. Det er også lite trolig at en annen leverandør av vant enn den som har produsert de eksisterende vantene vil godta å modifisere vant levert av en konkurrent. Det antas at dette også vil skape utfordringer i forhold til garantier på vantene.

Rådmannen vektlegger at krav til nye vant har bakgrunn i en dokumentert økt sikkerhet for spillerne. Rådmannen kan vanskelig finne argumenter mot tiltak som øker sikkerheten for brukere av kommunens idrettsanlegg.

Utskifting av vantene i ishallene på Storhamar er en forutsetning for at Storhamar Hockey Elite og Storhamar Hockey yngres skal kunne avvikle sine kamper på Hamar. Rådmannen anser det som svært lite aktuelt å sette klubbene i en situasjon hvor grunnlaget for deres aktivitet faller bort. Det bør derfor prioriteres å bytte vantet i begge hallene snarest mulig.

Anskaffelsen anslås å koste kr 3,7 mill inkl. mva. Anleggene som Hamar kommune har overtatt fra HOA (Vikingskipet, CC amfi og Storhamar ishall), er ut fra samlet bruk registrert som avgiftspliktig virksomhet med fradragsrett på 69%. Netto bevilgningsbehov er da kr 3,1 mill. Tiltaket foreslås finansiert med ubrukte lånemidler.

KONSEKVENSER FOR BARN OG UNGE: Nye vant i hallene vil medføre at Storhamar Hockey yngres, med sine drøyt 300 medlemmer kan opprettholde sitt tilbud til barn og unge. Alternativet er at lagene må avvikle sine kamper i Lillehammer eller Kongsvinger, men det er lite trolig at dette ergjennomførbart både økonomisk og kapasitetsmessig.

KONSEKVENSER FOR KLIMA OG MILJØ:

ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER

Bjørn Gudbjørgsrud

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00