HAMAR: Dra­gons-tre­ner Pe­ter Jo­hans­son me­ner det­te var den bes­te kam­pen An­dre­as Øks­nes har spilt i Dra­gons-drakten.
– Kan tre­ne så mye jeg vil
– Det gikk vel­dig bra, og det er nok den bes­te kam­pen min her. Jeg er blitt bed­re i Stor­ha­mar. Det er en bra plass å ut­vik­le seg. De leg­ger ting til ret­te. Nå kan jeg tre­ne så mye jeg vil, sier Ha­mar-gut­ten, som spil­te to se­son­ger på A-la­get til Frisk før han kom til Ha­mar igjen.
Dra­gons-bac­ken er klar i for­hold til hva han er blitt bed­re på.

Blitt mye ster­ke­re
– Jeg er blitt mye ster­ke­re, og det får jeg brukt i nær­kam­pe­ne. I til­legg er jeg ras­ke­re på skøy­ter. Men det er fort­satt ting å job­be med, og det hand­ler mye om spill i egen sone. Så får jeg byg­ge vi­de­re på det of­fen­si­ve et­ter hvert.
Selv om det ble tap i Stav­an­ger, var det mye bra.
Det sy­nes også Øks­nes.
– Sis­te­pe­ri­oden vår i Stav­an­ger var sterk. Den må vi byg­ge vi­de­re på. Det er fullt mu­lig å slå Spar­ta, selv om det er et bra lag. De er sto­re og ster­ke, og lig­ner litt på Stav­an­ger. Spar­ta er et vok­sent lag, sier An­dre­as Øks­nes, som var den bes­te Dra­gons-bac­ken i Stav­an­ger i se­rie­åp­nin­gen.

Spar­ta i kveld
I kveld kom­mer altså Spar­ta til Ha­mar OL-Amfi. For en uke si­den møt­tes de i tre­nings­kamp i Sarps­borg.
Da vant Spar­ta 5–3 et­ter å ha vun­net skudd­sta­tis­tik­ken 42–19.
– Det blir en ny, spen­nen­de ut­ford­ring. Nå er det vi som har hjem­me­ba­ne. Vi må hol­de tem­po­et oppe, sier tre­ner Pe­ter Jo­hans­son, og fort­set­ter:
– De kjø­rer på med fire fem­me­re, og er sto­re og ster­ke. Det gjel­der å stå imot. Det blir spen­nen­de, sier Jo­hans­son.

Ly­stad Ja­cob­sen spa­res
Alt ty­der på at Fred­rik Ly­stad Ja­cob­sen står over kam­pen. Han spil­te hel­ler ikke i Stav­an­ger. Den tid­li­ge­re Frisk-spil­le­ren sli­ter litt med lys­ken. Kan­skje er han til­ba­ke til nes­te kamp.
Pe­ter Jo­hans­son star­ter høyst sann­syn­lig med det sam­me la­get som mot Stav­an­ger: Tre­vor Koenig (mål­vakt) – Mats Lar­sen Mo­stue, Blake Cos­grove – Ei­rik Skads­dam­men, Pål John­sen, Joa­kim Jen­sen (1. fem­mer), An­dre­as Hjelm, Cato Ør­bæk – Ei­rik Bør­re­sen, Chris­ti­an Larrivèe, Lars Erik Hes­brå­ten (2. fem­mer), Jim­my An­ders­son, An­dre­as Øks­nes – And­re Paul­sen, Tryg­ve Hil­le­stad, Mar­tin Blak­seth Huse (3. fem­mer), Remo Ni­co­lai­sen, Ørjan Mik­kel­sen, Ei­rik Sal­sten (4. rek­ke).

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00