Bort­sett fra en se­song med Kongs­vin­ger i 1. di­vi­sjon i 2012, har Aleks­an­der Mel­gal­vis (25) all­tid vært Dala-spil­ler, og han de­bu­ter­te på A-la­get i 2007.

Han kom til­ba­ke til mo­der­klub­ben fra KIL i 2013, men leg­ger ikke skjul på at 1. di­vi­sjons­spill ga mer­smak.

1. di­vi­sjon ga mer­smak

-Det var moro å kjen­ne på ni­v­ået. Jeg spil­te nes­ten alle se­rie­kam­pe­ne til Kongs­vin­ger det året, og 1. divisjon ga mer­smak.

- Med Bru­mund­dal, kan­skje?

- Det had­de na­tur­lig­vis vært moro, men ak­ku­rat i år er ikke opp­rykk må­let for Brumunddal, så der har jeg hø­ye­re am­bi­sjo­ner enn klub­ben, sier Aleks­an­der Mel­gal­vis.

Hans per­son­li­ge mål er å spil­le ett hakk hø­ye­re opp i di­vi­sjons­sy­ste­met, men han har ikke hørt noe fra and­re klub­ber i så måte.

- Dala-ledelsen vet hva jeg ønsker, så de vil ikke leg­ge noen hind­rin­ger i veien for meg hvis det skul­le duk­ke opp noe, sier 25-år­in­gen som gle­der seg over den gode se­rie­star­ten til Dala.

Selv har han bi­dratt sterkt til at Bru­mund­dal står med tre sei­rer et­ter fire se­rie­run­der. Han punk­ter­te seriepremièren mot Vald­res med sin 2-0-scor­ing og ble match­vin­ner da Dala slo Nar­do 1-0.

Han fikk en smell i lå­ret i cup­kam­pen mot Ny­berg­sund og sto over mot Gjø­vik-Lyn, så sta­tus for Aleks­an­der er to mål på tre seriekam­per.

Surt Lev­an­ger-tap

Aleks­an­der sy­nes Bru­mund­dal har fått en bra start på se­son­gen, men sy­nes ta­pet mot Lev­an­ger var fryk­te­lig surt.

- Hvor­dan vur­de­rer du årets lag sam­men­lig­net med tid­li­ge­re ut­ga­ver du har spilt for?

- Vi har en god og bred stall, men had­de nok like godt lag i 2010 og 2011. Men vi har ut­vik­let spil­let vårt i år og snø­rt igjen sek­ken bak­over, fast­slår Mel­gal­vis.

Søn­dag kom­mer Herd til Sve­um for å kjem­pe om årets første 2. di­vi­sjons­seier.

- Vi slo dem 3-1 i beg­ge kam­pe­ne i 2011, og Herd er et lag vi skal slå. Så­pass press må vi tåle å ha på oss, sier Aleks­an­der Mel­gal­vis til HA-spor­ten.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00