HA ønsket å stille flere spørsmål og mulige oppfølgingsspørsmål til Stange kommune om denne saken. Til det fikk vi i svar fra kommunalsjef Tove Nordli Selnes om at de ikke kan utlevere taushetsbelagte opplysninger i henhold til Helse- og omsorgstjenestelovens §12-1 og Helsepersonalloven § 21 og 24.

Dette til tross for at HA hadde fått fullmakt og opphevelse av taushetsplikten gjennom Svein Galgums døtre.

Døtrene sendte imidlertid inn mange av de samme spørsmålene selv, og fikk et svarbrev på det. I tillegg har HA fått tilgang på det kommunen opplyste om til fylkeslegen både mens tilsynssaken pågikk, og etter den var ferdig.

Personlig brev

I brevet døtrene har fått av Stange kommune, skriver kommunalsjef Selnes innledningsvis at spørsmålene tidligere er besvart til Fylkesmannen, men noen nye opplysninger gir de uansett.

I brevet skriver de at de har «forståelse for deres skepsis og respekt for deres opplevelse. Det er trist at dere mener at kommunens agenda med flyttingen var å «gjøre det lettere for oss selv». Vi er uenige i utsagnet, men det er likevel deres opplevelse», skriver Selnes.

Tar til etterretning

Hun skriver videre at Stange kommune mener samtykkevurderingene som ble foretatt i denne saken både av kommunen selv og av spesialisthelsetjenesten var riktige, noe også Fylkesmannen støtter dem i, og at de også har fulgt rutinene rundt systematisk samarbeid med pårørende.

Når det gjelder Fylkesmannens påviste brudd på lovverket, tar Stange kommune dette til «etterretning»:

«Vi vurderer at Tjenesteenheten skulle gitt bedre oppfølging i etterkant av utflytting for å se at kartleggingen som var gjort i forkant samsvarte med bistandsbehovet etter utflytting. Det er alltid en balansegang mellom det som oppleves som rådgivning og det som oppleves som påtrykk. Svein Galgum var vurdert som samtykkekompetent, og kunne derfor ikke presses til noe han ikke selv ville på dette området. Dette betyr ikke at typer – og omfang av tjenester i hjemmet ikke var tema i samtaler mellom Svein og personalet på Ottestad Helse- og omsorgssenter i forberedelsesfasen til utflytting. Kommunen ser likevel at vi i enda større grad kunne rådet Svein Galgum til å ta imot flere tjenester i hjemmet enn han var interessert i under forberedelsene til utflyttingen».

Avslutningsvis skriver Selnes:

«For Stange kommune dreide ikke dette seg verken om å gi næring til Svein Galgums flytteplaner eller å motarbeide dem. Det dreide seg derimot om, i samarbeid med Svein Galgum, å kunne tilby ham forsvarlige tjenester samtidig som hans autonomi (selvbestemmelsesrett) ble ivaretatt».

Kunne gjort mer

Da fylkeslegen åpnet tilsynssak mot Stange kommune, opplyste kommunen at bakgrunnen for hele saken var at Galgum sommeren 2014 ga et uttrykk for mistrivsel på sykehjemmet og et sterkt ønske om å flytte til en egen leilighet. Kommunen sier det da ble foretatt en ny vurdering av samtykkekompetansen, men også målrettet jobbing med miljøterapi for å kartlegge boevne samt risikovurderinger rundt alkoholmisbruk.

De uttaler også at han hadde klare ønsker om å ha forholdsvis lite hjelp fra kommunen, noe de ikke gikk imot ettersom han var vurdert samtykkekompetent. De forsøkte heller ikke å overtale ham til å ta imot mer hjelp av samme årsak.

Når det gjelder tilsvaret Stange kommune skrev i etterkant av tilsynssaken, kommer det fram at de mener de kunne ha gjort ting annerledes. Rundt punktet som omhandler praksis og rutiner ved overføring fra sykehjem til bolig, skriver de følgende:

«Det er svært sjelden kommunen håndterer saker som omhandler utflytting fra sykehjem. I denne saken vurderer vi at dokumentasjon og kartlegging i forkant av utflytting har vært tilstrekkelig fra Tjenesteenhetens side. Vi vurderer at Tjenesteenheten skulle gitt bedre oppfølging i etterkant av utflytting for å se at kartleggingen samsvarte med bistandsbehovet etter utflytting. Saksbehandler hadde planer om å følge opp med et nytt vurderingsbesøk, men dette ble ikke utført i løpet av de åtte dagene pasienten var hjemme etter opphold på Solgården. Vi ser også at vi kunne rådet pasienten til å ta imot flere tjenester enn det pasienten søkte om. Helse- og omsorgssentrene har revidert sjekkliste for utreise til hjemmet. Det punktet om ansvarsforhold vedrørende oppfølging av særlige behov etter hjemreise er revidert. Vi tar saken til etterretning, og vil endre praksis i lignende saker i framtiden.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00