Hamars split­ter nye kjø­pe­sen­ter tar i bruk mo­der­ne tek­no­lo­gi for å ha over­sikt over kun­de­nes va­ner. Ved hjelp av et pro­gram kalt Cis­co CMX (Connected Mo­bi­le Ex­pe­ri­en­ce) vil CC Sta­di­on mot­ta in­for­ma­sjon om hver kun­de som går inn på kjø­pe­sen­te­ret med en smart­te­le­fon på seg.

CMX er et pro­gram som kan gi næ­rings­livs­ak­tø­rer et bredt inn­blikk i kun­de­nes be­ve­gel­ses­møns­ter. Pro­gram­met vi­ser blant an­net hvor man­ge kun­der som til en­hver tid er inne i sen­te­ret, hvor de opp­hol­der seg, og hvor lang tid de bru­ker på de uli­ke ste­de­ne.

Hen­sik­ten kan være å kart­leg­ge folks va­ner, slik at man kan op­ti­ma­li­se­re og ef­fek­ti­vi­se­re re­kla­me- og bu­tikk­plas­ser­ing.

CMX er ut­vik­let for å sam­ar­bei­de tett med Face­book. Ved at kun­de­ne log­ger inn på et tråd­løst nett gjen­nom Face­book, kan en be­drift hen­te ut in­for­ma­sjon om blant an­net al­der, kjønn og an­nen of­fent­lig in­for­ma­sjon kun­de­ne har delt gjen­nom so­si­a­le me­di­er.

- Ano­nym kundetelling

Sen­ter­le­der Nina Ut­ki­len av­vi­ser at CC Sta­di­on vil bru­ke CMX til å «spio­ne­re» på kun­de­ne. Hun sier det­te er et fan­tas­tisk verk­tøy for sen­te­ret, og hev­der kun­de­ne kan føle seg tryg­ge.

- Vi re­gist­re­rer kun at en mo­bil­te­le­fon be­fin­ner seg inne på sen­te­ret. Kun­der som ikke log­ger seg på det tråd­lø­se nett­ver­ket vil være ano­ny­me, sier hun.

Ut­ki­len for­tel­ler at ho­ved­grun­nen til å inn­fø­re sy­ste­met er å gi kun­de­ne et gra­tis, tråd­løst nett. Det­te har man fått til ved å set­te opp en rek­ke aksesspunkter - som igjen kan kart­leg­ge hvor folks te­le­fo­ner be­fin­ner seg.

- Vi inn­fø­rer det­te sy­ste­met for å gi våre kun­der til­bud om gra­tis WiFi, noe vi me­ner vil bi­dra til en god kundeopplevelse. Tra­di­sjo­nelt har man telt kun­der ved inn­gan­ge­ne, men nå til­la­ter mo­der­ne tek­no­lo­gi oss å gjø­re det­te gjen­nom folks te­le­fo­ner, sier hun.

Kan hen­te Face­book-info

Ut­ki­len for­tel­ler at man vil star­te i det små, og der­et­ter se på hvor­dan sy­ste­met kan vi­de­re­ut­vik­les. Det­te in­ne­bæ­rer blant an­net å la bru­ker­ne kob­le seg til net­tet gjen­nom Face­book, og der­med dele in­for­ma­sjon om seg selv.

Det­te kan i prak­sis bru­kes av sen­te­ret til å skaf­fe in­for­ma­sjon om kun­de­mas­sen el­ler skred­der­sy re­kla­me til­pas­set hver en­kelts al­der, kjønn og in­ter­es­ser.

Ut­ki­len for­tel­ler at de som øns­ker til­gang til det tråd­lø­se net­tet får det­te ved å ak­sep­te­re å mot­ta ny­hets­brev fra CC Sta­di­on. De enes­te opp­lys­nin­ge­ne CC Sta­di­on kre­ver er navn og e-post­ad­res­se.

- Det vil i til­legg også være en valg­fri mu­lig­het å be­nyt­te Face­book-på­log­ging. Da sam­tyk­ker kun­de­ne i at of­fent­lig in­for­ma­sjon som fram­kom­mer på Face­book for­mid­les til CC Sta­di­on. Det­te kan man selv­føl­ge­lig tak­ke nei til, sier hun.

- Gir gode mu­lig­he­ter

På spørs­mål om CC Sta­di­on ak­tivt vil hen­te ut in­for­ma­sjon om kun­de­ne for å kun­ne sen­de ut in­di­vi­du­elt til­pas­set re­kla­me, sva­rer Ut­ki­len føl­gen­de:

- Nei, fore­lø­pig ikke. Sy­ste­met er bygd opp sånn at vi kan ut­vik­le det som et ana­ly­se­verk­tøy. Vi har ikke tatt still­ing til de­talj­ni­v­ået, men CMX gir oss gode mu­lig­he­ter. Sy­ste­met kan bi­dra til at vi tar rik­ti­ge stra­te­gis­ke valg med tan­ke på kundetelling og kun­de­strøm på senteret.

- Hva ten­ker du om at en­kel­te kun­der kan opp­fat­te det som ek­kelt å bli over­vå­ket straks de kom­mer inn?

- Så­framt man ikke sam­tyk­ker til an­net, re­gist­re­rer vi kun at en ano­nym per­son be­fin­ner seg inne på sen­te­ret. Per­son­ver­net er godt iva­re­tatt, og in­gen vil måt­te gi fra seg in­for­ma­sjon uten å ha sam­tyk­ket til det­te, sier hun.

Til opplysning: Der­som man ikke øns­ker å bli re­gist­rert når man går inn på kjø­pe­sen­te­ret, kan man skru av WiFi (tråd­løst nett) på te­le­fo­nen før man går inn. El­ler la mo­bi­len lig­ge igjen hjem­me.

Les også
NYHET HATV: Slik er CC Stadion.