I dag la Avinor, Jernbaneverket, Statens vegvesen og Kystverket fram sitt plangrunnlag for ny Nasjonal transportplan 2017- 2029.

For vår region er det av interesse at utbygging av dobbeltspor i Indre Intercity-triangelet anses som et bundet prosjekt som ligger fast. I forslaget ligger det at dobbeltsporet føres fram til Åkersvika innen 2024.

Usikker finansiering

Videre til Brumunddal skisseres det dobbeltspor innen 2026, og videre til Lillehammer innen 2030.

Transportetatene har tatt utgangspunkt i tre scenarioer for økonomisk ramme, og på pressekonferansen i Oslo i dag sa jernbanedirektør Elisabeth Enger at det ikke er midler til det ytre intercity-triangelet med dagens økonomiske scenarioer.

Starten på elektrifiseringen av Rørosbanen kan endelig komme i gang, men sent i perioden. I plangrunnlaget foreslås det å bygge nye banekoblinger og elektrifisere Rørosbanen mellom Hamar og Elverum, og deretter på Solørbanen mellom Elverum og Kongsvinger.

Dette vil redusere kjøretida mellom Hamar og Kongsvinger med en time, og gjøre strekningen mer konkurransedyktig i forhold til gods. Tiltaket inngår både i basisrammen og høy ramme (gjelder ulike rammer for finansiering.

Fylkesråd for samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen i Hedmark fylkeskommune sier hun er bekymret for at elektrifiseringen av strekningen Hamar - Kongsvinger ikke er satt opp før etter 2022.

- Det er bra at de synliggjør elektrifisering, men jeg er bekymret for om pengene rekker, sier Torp Adolfsen.

Litt usexy plan

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kalte planforslaget for «litt usexy», siden fokuset nå på å ta igjen vedlikeholdsetterslepet er stort, på bekostning av store, nye tiltak.

Han har stor tro på at intelligente transportsystemer skal hjelpe folk til å velge mer miljøvennlige transportformer for eksempel til jobb.

På pressekonferansen etter framleggelsen fikk han spørsmål om bevilgninger, men syntes det var vanskelig å forskuttere Stortingets vedtak.

– Det er Stortinget som fatter vedtak om bevilgninger. Jeg er opptatt av god transportpolitikk. Det er ikke sikkert vi trenger dobbeltspor alle steder, men ved å legge inn andre kapasitetsøkende tiltak som krysningsspor kan vi få dekket større deler av landet, sa Solvik-Olsen.

Nå starter en storstilt hørings- og innspillsrunde opp på plangrunnlaget. En ferdig vedtatt ny Nasjonal transportplan skal vedtas i Stortinget på vårparten i 2017.

Dårligere kort

- Når korta i NTP-stokken deles ut får Innlandet dårligere kort enn viktigheten av transportkorridorene skulle tilsi, sier Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd for samferdsel og miljø i en kommentar til framlagt NTP.

Nasjonen er avhengig av at vi bygger gode korridorer på rett side av Alnabru og Gardermoen for å redusere ytterligere kaos, kork og kø i hovedstadsområdet, og fylkesrådet stiller seg undrende til at E16 Slomarka-Herbergåsen er tatt ut av NTP.

-Det er helt uforståelig å la et hull på 15 kilometer stå igjen på en av våre viktigste utlandsforbindelser. Det er jo som å bygge en hoppbakke, og avslutte på kulen, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen.

- Det er bra at man har stort fokus på etterslepet på vedlikehold av veg. Vi er likevel meget skuffet over at fylkevegene ikke har egne tiltakspakker. Våre innbyggere og vårt næringsliv er avhengige av at også disse vegene kommer opp på en tilfredsstillende standard, understreker Torp Adolfsen.

Det vi kan glede oss over er de prosjektene som ligger inne i tidligere NTP, som er E6 og InterCity-utbygging.

Rv 3/25 Ommangsvollen-Grundset (OPS) ligger fremdeles inne sammen med storprosjektet Rv 3 Østerdalen med blant annet Opphus og Messeltsvingen i Stor-Elvdal.


 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00