- Tida har løpt fra dagens struktur med seks lokalsykehus i de to fylkene, sier Sylvia Brustad.
Ikke overraskende har fylkesmannen landet på ett sykehus i sin høringsuttalelse til framtidig sjukehusstruktur i Hedmark og Oppland. En felles enhet der flere funksjoner samles, vil sikre flere og større fagmiljøer og en samling av spesialisthelsetjenestene, sier Fylkesmannen.
- Ett hovedsykehus er til beste for pasientene. For lettest å få fagfolk og slippe vikarstafetter ved sykehusene, bør vi samle sykehustjenestene. Ett felles sykehus i Mjøsområdet vil innebære lengre reiseavstander for en del pasienter, men en slik forutsetning er å videreutvikle prehospitale tjenester eller ambulanseordningen slik at akuttbehandlingen før og under transport blir ivaretatt, sier Brustad og fylkeslege Trond Lutnæs.

Fylkeslegen og Fylkesmannen viser til klagesaker og henvendelser i forbindelse med ulempene knyttet til å henvise pasienter fra det ene sykehuset til det andre i Sykehuset Innlandet for behandling.
- Eksempler på at pasienter heller velger Oslo enn å pendle mellom fem sykehus for å få kreftbehandling i Hedmark og Oppland, er ikke ukjent, sier Lutnæs.

Nye sykehusslag 

Fylkesmannen tror Hedmark og Oppland må regne med endringer i sukehusstrukturen i påvente av et nytt hovedsykehus.
- Flere funksjonsfordelinger må til og det vil stå noen slag de neste årene, sier Brustad.

– De senere års utvikling har understreket betydningen av å få en framtidsrettet sykehusstruktur i Innlandet, og Fylkesmannen støtter derfor forslaget om ett felles sykehus i Innlandet. Den økende spesialiseringen i sykehustjenestene innebærer at de ulike spesialavdelingene også er avhengige av hverandre for at pasientene skal få et best mulig tilbud. Hensynet til rekruttering i tjenestene er også et viktig argument for en samling av tjenestene.

– Den eksisterende sykehusstrukturen gir ikke særlige muligheter for større og mer slagkraftige fagmiljøer. En stadig diskusjon og uenighet om hvordan tjenester skulle fordeles og hvor tjenestene skulle plasseres, er også ressurskrevende og bidrar til at organisasjonen ikke kan fokusere tilstrekkelig på å utvikle bedre tilbud til pasientene

Det har allerede vist seg at det er fordel å samle spesielle funksjoner for Sykehuset Innlandet, for eksempel fagområdet brystkreftoperasjoner i Hamar. Nå diskuteres kvinneklinikk, men det gjenstår å se om Hedmark får til dette, sier Brustad og Lutnæs.
 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00