Rådmannens forslag til budsjett for 2018 bærer preg om at kommuneøkonomien er så trygg at innbyggere og ansatte kan feire jul i trygghet for at tjenestetilbudet vil bli videreført. Velferden røres ikke.

Overskuddet til Stange i 2016 var 67 millioner kroner, for 2017 ligger det an til 64 millioner.

– For å si det sånn, det er ikke bra at vi kommer ut med så store overskudd ved årets slutt. Over tid har Stange gjort svært gode økonomiske resultater. Det gir oss handlingsrom og mulighet til å ikke røre tjenestetilbudet neste år. Budsjettdisiplinen er så god at vi har opparbeidet store fond, sier Thorud.

Investeringsbudsjettet

Investeringsrammen for nybygg og rehabilitering ligger over 200 millioner hvert år i økonomiplanperioden. Eiendomsavdelingen har hele 30 aktive investeringsprosjekter. Et av de største er nye Stange ungdomsskole. Utvikling av dagens skole eller nybygg ved Stangehallen utredes. Prosjektet er beregnet å koste cirka 220 millioner kroner.

Barnehage på Nedre Tømte har en samlet ramme på 39 millioner kroner. Tingvold Kulturhus beløper seg til 50 millioner kroner.

90 millioner foreslås til utvidelse av Hoberg skole, 20 millioner i 2018 og 70 millioner året etter.

Ettersom ved av barneskolestrukturen innebærer at Breidablikk skole på Ilseng bevares, er det behov for 69 millioner kroner til oppgradering. Et endelig forprosjekt skal igangsettes i 2019.

1,5 millioner foreslås avsatt til bredbåndsutbygging i Stange i planperioden.

Bygging av folkebad i Ottestad utredes. I budsjettet er det avsatt 50,5 millioner kroner til rehabilitering av ungdomskolebassenget i 2018, 2019 og 2020, men rådmannen har ikke valgt å prioritere nybygg.

Tidligere i år utlyste kommunen anbudskonkurranse for bygging av såkalte TT-boliger, for personer med tilrettelagte tjenester. 29 millioner til prosjektet er foreslått i 2019. 550.000 kroner avsatt til produksjon av et fjerde måltid (varm lunsj) ved Stange produksjonskjøkken.

Kommunalteknikk får et investeringsbudsjett på 259 millioner budsjettforslaget. Vegutbedring Skøyenvegen, utvikling av framtidige boligfelt, rehabilitering av vann og avløp samt gatelys prioriteres.

Nye budsjettposter

Rådmannen har i budsjettforslaget opprettet to helt nye poster til nye møteplasser og aktivitetsplasser som ses i et utvidet folkehelseperspektiv på tre millioner.

– Den andre posten på 1.5 millioner er den første budsjettposten som direkte er knyttet til ekstremvær. Selv om Stange kommune heldigvis så langt har vært forskånet for de alvorligste konsekvensene av ekstremvær, vil vi framover måtte vie større oppmerksomhet mot denne nye utfordringen, sier rådmannen til HA.

– Hvorfor vil du ikke foreslå å styrke servicetilbudet i Ottestad?

– Jeg mener at veksten i Ottestadområdet først og fremst skyldes nærheten til en attraktiv by. En strategi for å senke handelslekkasjen til Hamar vil svekke Hamar som handelssted. Det vil i sin tur ikke være bra for utviklingen og attraktiviteten i Ottestad. I et regionalt perspektiv ser vi at sysselsettingsveksten er særlig stor innen service og handel. Det kunne vært nærliggende å foreslå tiltak knyttet til ottestadområdet. Stange og Hamar lever i et avhengighetsforhold. Å stoppe handelslekkasjen får altså negative konsekvenser for Hamar, sier Thorud.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00