Politikerne i Stange inviteres til å vurdere ideen om en helt ny ungdomsskole i Stange. I høringsdokumentet for ny skolestruktur er det beregnet at totale investeringer for å flytte romedalselevene til Stange ungdomsskole, er beregnet å koste 124 millioner kroner.

HER kan du lese om romedølenes kamp for egen skole.

Løse anslag viser at det vil koste 20 til 30 prosent mer å bygge ny skole ved Stangehallen, altså cirka 150 millioner. Kvadratmeterallet på 5.000 er det samme som et nybygg og rehabilitering av dagens Stange ungdomsskole. Eiendom- og planavdelingen forutsetter at det ikke er nødvendig å bygge gymsal på en ny skole fordi Stangehallen vil dekke behovet for kroppsøvingslokaler.

Ikke i konflikt med jernbane

Det er båndlagt en sone i utredningskorridoren langs nåværende jernbanestrekning. Det vil ifølge rådmannen fortsatt være ledige arealer til å bygge en skole.

Forventet forsinkelse ved plassering av et nytt skolebygg ved Stangehallen, blir anslagsvis ett år. Rådmann Stein Erik Thorud peker på at det er avklaringen av plassering som vil forsinke framdriften. Gjennomføringen av byggeprosjektet hvis alternativ plassering blir valgt, vil være forutsigbar og rasjonell, sier rådmannen.

Ordføreren er fornøyd

Ordfører Nils A. Røhne sier i en kommentar at ideen fra administrasjonen om å bygge en ny ungdomsskole er spennende.

– Det er nødvendig å gå en runde før vi konkluderer plassering, sier Røhne.

Utredningsprosjektet av ny ungdomsskole foreslås finansiert med en million kroner fra kommunens disposisjonsfond. Formannskapet er invitert til å vedta dette onsdag.

Dersom kommunestyret vedtar å gå videre med skoleprosjektet ved Stangehallen, vil spørsmålet om etterbruken av dagens Stange ungdomsskole komme. En av visjonene er å knytte bygninger og ungdomsskoletomt til Stange helse og omsorgssenter.

– Ved å flytte en framtidig ungdomsskole til en ny lokalisering, kan det frigjøres sentrumsnære arealer på dagens tomt til framtidig boligbygging. Dette kan for eksempel være leiligheter med livsløpsstandard i «tøffelavstand» til sentrums fasiliteter, sier rådmannen.

I forbindelse med det pågående planarbeider for Stange sentrum, både i form av områderegulering for Stange sentrum og kommuneplanens arealdel, er lokalisering av ungdomsskolen en viktig brikke å få landet. Lokalisering ved Stangehallen er svært sentrumsnært og mange kan gå eller sykle til skolen, påpeker rådmannen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00