Planprogrammet ble lagt ut på høring før jul. Arbeidsplanen for hva som skal utredes og gjennomgås i regulering av området, er nå stadfestet av planutvalget. Det kaller prosessleder for Åkersvika hageby, Kai Borger Slagsvold Hekne, en milepæl.

Nedgrodd strandsone?

Fylkesmannen ønsker av hensyn til reservatet at vegetasjonsbeltet i naturreservatet skal være mest mulig uberørt

Ifølge Hekne forstår kommunen det. Åkersvika Hageby blir og er allerede bomiljøet til mange mennesker i Ottestad i dag. Det vil bli mange flere. Om lag 1.500 mennesker bare i Åkersvika Hageby, sier Hekne.

Han mener idealløsningene peker i hver sin retning. Dialogen med Fylkesmannen er god.

Drømmescenario

– Er situasjonen utfordrende, Hekne?

Ja, et drømmescenario bare fra bomiljøets side er mest mulig åpenhet og kveldssol, utsikt også videre. Motsatt står verneinteressene som ønsker at vegetasjonsbeltet skal gro.

– Det er viktig at vi får en skjøtselsplan som gir gløtt av Mjøsa og vannspeil. For oss er det viktig at verne- og bointeressene kan finne gode, kompromiss. Bebyggelsen sett i fugleperspektiv i Ottestad med Sandvika, Bekkelaget, Ridabu og Hamar sentrum viser at det er utfordrende å ha et reservat som man ønsker å ha tilnærmet uberørt midt i det som er byområde. Derfor er vi innstilt å finne gode løsninger, sier Hekne.

– Er det vanskelig å realisere Åkersvika Hageby med verneinteressenes føringer?

– Nei, det vil jeg ikke si. I fellesskap har vi utfordringer for hvordan vi skal praktisere skjøtselen i vernesonen i beltet mellom Åkersvika og den kommende hagebyen. Vi må finne balansepunktet, men jeg ser positivt på at vi skal finne en løsning, sier Kai Borger Slagsvold Hekne.

Planprogrammet fastsetter at Migrasjonsmuseet må sikres bevart på Åkershagan. Fylkesmannen har i høringen anmoder om at planen endres slik at arealet innenfor naturreservatet ikke blir med i planområdet, altså at en del av strandsonen holdes utenfor.

Brygge, kolonihager med lysthus, grønne lunger, parker og kontorhotell for næringslivsansatte er noen av ideene som er lansert for utbyggingsområdet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00