Stangelærerne etterlyser en bredere framstilling av de pedagogiske konsekvensene ved å legge ned skoler. I høringsinnspillet er Utdanningsforbundet kritiske til at ansatte og tillitsvalgte, som kunne vært en viktig bidragsyter, ikke har vært involvert i prosessen med å utarbeide høringsdokumentet.

– Skolestruktur i Stange har vært en lang prosess. Det har vært et stadig tilbakevendende tema ved budsjettbehandlinger. Det er sterke følelser knyttet til en slik prosess og det skaper usikkerhet

blant elever, foresatte, ansatte og innbyggere i kommunen. Det er

viktig at vedtaket som fattes er framtidsrettet og at skolestrukturen ikke vil være gjenstand for

endringer på grunnlag av nedgang eller oppgang i elevtall de nærmeste årene, sier lokallagets leder Jhonny Sivertsen.

Utdanningsforbundet etterlyser mer informasjon om hvilke konsekvenser endringene vil få for ansatte.

– Slik UDF Stanges ser det, er høringsdokumentet Framtidig skolestruktur i stor grad basert på økonomiske konsekvenser. Høringsdokumentet handler i stor grad om bygninger, restverdi og rehabiliterings behov. Et annet forhold burde vært nærmere belyst. Hvor lang blir reisetida for elevene? Hva mener skoleier er akseptabel reisetid for skolebarn?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00