I en spør­re­un­der­sø­kel­se ut­ført av Sen­tio Re­search for Ha­mar Arbeiderblad, sva­rer halv­par­ten av de spur­te at de me­ner Ha­mar sent­rum i noen el­ler svært stor grad fram­står som at­trak­tivt.

Live Gi­set skul­le selv­føl­ge­lig øns­ke at pro­sen­ten var høy­ere.

– Men had­de man spurt un­der Sting-kon­ser­ten, så vil jeg tro at pro­sen­ten had­de blitt høy­ere. Det­te er et kom­plekst spørs­mål, sier Gi­set.

Fel­les an­svar

Hun me­ner kom­mu­nen, gård­ei­er­ne, krem­mer­ne og for­bru­ker­ne har et fel­les an­svar for å ska­pe liv i by­kjer­nen. 

– Det er fire ak­tø­rer som har an­sva­ret, og tre­parts­sam­ar­bei­det mel­lom kom­mu­nen, gård­ei­e­re og han­dels­stan­den er i gang, sier Gi­set.

Hun me­ner sent­rum bør være noe mer enn re­stau­ran­ter på kvelds­tid. 

– Jeg tror en le­ven­de by­ut­vik­ling er av­hen­gig av han­del, men kan­skje er det slik at folk øns­ker en sent­rums­kjer­ne uten bu­tik­ker. Selv tror jeg det vil gjø­re byen re­la­tivt trau­rig, sier Gi­set.

Sty­re­le­de­ren me­ner det er for lett å peke på CC Stadion som en av grun­ne­ne til mind­re ak­ti­vi­tet i sent­rum.

– Vi er gode na­bo­er, og sam­ar­bei­der der det er na­tur­lig. Sam­ti­dig er det to for­skjel­li­ge kon­sep­ter, sier Gi­set.

– Det vi tren­ger er gode og uni­ke bu­tik­ker, og et godt sam­ar­beid mel­lom alle par­ter, leg­ger hun til.

Del­tids­stil­ling ikke nok

En egen sent­rums­sjef skal til uka an­settes i et sam­ar­beid mel­lom gård­ei­er­for­e­nin­gen og Ha­mar kom­mu­ne, og dette er per­so­nen som skal sør­ge for å løf­te sent­rum. Iføl­ge Gi­set hol­der det ikke at stil­lin­gen fore­lø­pig kun er en del­tids­stil­ling, og hun mener det må til en større innsats.

– Seks­ti pro­sent er ikke nok, men det er en be­gyn­nel­se, sier Gi­set.

Nær sann­he­ten

Næ­rings­sjef Svein Fry­den­lund i Ha­mar kom­mu­ne tror re­sul­ta­tet i un­der­sø­kel­sen ikke er langt unna det man kan for­ven­te vedrørende befolkningens mening om Hamar sentrum.

– Det er et rundt spørs­mål, men skal sent­rum være at­trak­tivt, må det være et til­bud og et mang­fold som er til­freds­stil­len­de, sier han.

– Det vi nå gjør med an­set­tel­sen av en sent­rums­sjef er en be­kref­tel­se på at vi prø­ver å gjø­re noe med det. Vi har også en am­bi­sjon om at stil­lin­gen skal løf­tes, men vi må be­gyn­ne et sted, sier Fry­den­lund. 

Fakta

Hamar sentrum

I neste uke skal det ansettes en ny sentrumssjef

I en spørreundersøkelse foretatt for Hamar Arbeiderblad av Sentio Research, svarer halvparten at de mener Hamar sentrum i dag framstår attraktivt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00