Striden om framtidig jernbanetrasé med dobbeltspor gjennom Hamar ligger nå til behandling i departementene.

Kommunaldepartementet skal fatte avgjørelsen, men de innhenter råd fra berørte departementer som er samferdsels-, landbruks- og Klima- og miljødepartementet.

Tilråding

Klima- og miljødepartementet har bedt om innspill fra Miljødirektoratet, og det ble sendt fra direktoratet 31. mars. Representanter fra direktoratet deltok under befaringen i Hamar 2. mars.

I tilrådingen går det fram at Miljødirektoratet anser at den østlige traseen som Hamar kommunestyre har vedtatt er mest konfliktfylt når det gjelder å ivareta nasjonale og vesentlige regionale miljøhensyn.

De to hovedinnvendingene direktoratet har, gjelder miljøhensyn knyttet til Åkersvika naturreservat og kulturlandskapet på Børstad/Tommelstad, samt stasjonsplasseringen ved Vikingskipet.

Mindre kompakt by

Direktoratet mener at en stasjonsplassering ved Vikingskipet ikke bidrar til å utvikle Hamar som en mer kompakt by med kortere avstander mellom ulike gjøremål, og dermed ikke er i tråd med statlige retningslinjer for bolig-, areal. og transportplanlegging.

Avbøtende tiltak

Direktoratet støtter dermed de vestlige traséalternativene, selv om de ser at både vest med kulvert og med bru vil få negative konsekvenser for området i Hamar-bukta, og befolkningen som bruker disse områdene som friområder i dag.

Dette gjelder først og fremst Koigen og indre deler av Hamar-bukta.

Men direktoratet mener det i reguleringsfasen må legges vekt på avbøtende tiltak som vannspeil og gode og tilgjengelige parkområder, slik at de negative konsekvensene vil avgrense seg til anleggsperioden.

Foretrekker Kulvert

Miljødirektoratet foretrekker kulvert-løsningen av de vestre alternativene, siden de mener den fysiske barrieren mellom byen og Mjøsa da blir mindre.

Da statssekretær Bjørnar Laabak (Frp) sa 2. mars at de antok en saksbehandlingstid for innsigelsessaken på mellom 4 og 6 måneder. Det betyr at det fort kan bli høsten før det foreligger av avklaring. Lokale politikere håper på en avklaring før sommeren.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00