Løten kommune hadde i 2017 et regnskapsmessig mindreforbruk på 17.336.021 kroner. Kommunestyret har bestemt hvordan pengene skal fordeles.

• 1,3 millioner kroner avsettes til dekning av arbeidsgiveravgift av premieavvik pensjon 2017.

• 1,5 millioner kroner avsettes til fond for retaksering av eiendomsskatt i 2019.

• 2.21 millioner kroner avsettes til find for risikomargin finans (renterisikofond).

• 1,5 millioner kroner avsettes til fond for omstilling innen velferdsområdet.

• 2 millioner kroner avsettes til utgifter til midlertidige lokaler ved bygging av ny barnehage.

• 2,5 millioner kroner avsettes til driftsfond bredbånd.

• 4 millioner kroner avsettes til investeringsformål Haugland.

• 1,5 millioner kroner avsettes til investeringsformål friidrettsbane.

• 327.000 kroner avsettes til fond merket hjemmehjelp.

• 500.000 avsettes til generelt disposisjonsfond.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00