Fylkesmannen har til sammen 1.250.000 kroner å fordele til ulike tiltak i beiteområder i 2017. Tilskudd kan gis til investeringer og annet utstyr som fremmer beitebruken i et område. 86.000 av disse kronene går til sperregjerde i Løiten allmenning. Et sperregjerde skal hindre beitedyr å komme ut av beiteområdet, og det kan også brukes til å avgrense beiteområdet mot veg, jernbane og bebyggelse.

Almenninga er ansvarlig for å innhente andre nødvendige tillatelser, som for eksempel fra grunneier eller andre med rettigheter i det aktuelle beiteområdet. Dersom automatisk fredede kulturminner eller deres sikringssone på fem meter berøres, skal arbeidet stanses umiddelbart.

Tiltaket skal være gjennomført innen 1. november 2020.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00