I 2016 mottok politidistriktet 20.583 anmeldelser.

Dette mener politiet er innenfor normale variasjoner fra år til år, og viser ikke noen entydig negativ utvikling innenfor enkelte kriminalitetsområder.

Dette kommer fram av statistikk som Innlandet Politidistrikt presenterte torsdag ettermiddag.

SAKER INNEN ØKO-KRIM

Antallet saker innen økonomisk kriminalitet økte fra 1.605 til 2.052.

Politiet beskriver disse sakene slik:

Økonomisk kriminalitet er saker som i hovedsak gjelder identitetskrenkelser (id-tyverier og opptreden med annens identitet), innbrudd i datasystemer, bestikkelser, korrupsjon, dokumentfalsk i vinningshensikt, underslag, grove bedragerier, merverdiavgifts bedragerier, økonomisk utroskap, skattesvik, brudd på ligningsloven, regnskapsovertredelser, brudd på konkurranseloven og smugling.

ARTIKKELEN FORTSETTER UNDER GRAFEN

    TABELLEN: Kriminalitet fordelt på politidistriktets kommuner for 2018. TABELL: INNLANDET POLITIDISTRIKT


De som begår denne type kriminalitet kan være enkeltpersoner, men er også et typisk område som retter seg mot kriminalitet i næringsvirksomhet. Politiet mener å se en utvikling hvor organiserte kriminelle oftere etterforskes for og dømmes for økonomisk kriminalitet i tillegg til mer tradisjonell kriminalitet slike miljøer forbindes med, som for eksempel grov narkotikakriminalitet.

En økning i økonomisaker har sammenheng med registrering av noen hovedsaker med mange vedleggsaker.

Vinningskriminalitet

Antall saker innen vinningskriminalitet gikk ned fra 4.309 til 4.231.

Politiet skriver det slik:

Vinningskriminalitet omfatter alle former for tyverier, innbrudd i forretninger, næringsbygg, kontorer og boliger, heleri, ran og utpressing, bedragerier og så videre.

Vinningskriminaliteten fortsetter å gå ned. Dette er et utviklingstrekk politiet i hele Norge har sett over mange år, et utviklingstrekk som også ses i andre vestlige land. Det kan være flere årsaker til denne utviklingen, som for eksempel bedre privatøkonomi i befolkningen og at ettertraktede varer er blitt billigere i butikken. Det kan også være en fare for at vinningskriminaliteten har flyttet seg over til internett og antatt nye former uten å bli fanget opp på samme måte som tradisjonell vinningskriminalitet.

Voldskriminalitet

Voldskriminalitet omfatter alle forhold hvor utøveren ved sin voldshandling påfører noen kroppskrenkelser, kroppsskader eller tap av liv. Voldskriminaliteten skjer typisk på offentlig sted og på utesteder i forbindelse fest og beruselse. Flere saker skjer også i nære relasjoner. Antall voldssaker registrert i Innlandet holder seg stabilt. Av voldssakene anmeldt i 2018, er 282 saker registrert som familievold og 121 saker av annen alvorlig karakter. I 2018 ble det begått to drap i Innlandet.

SAKEN FORTSETTER UNDER BILDET

   

NOEN ANMELDELSER I 2018: Slik presenterer Innlandet politidistrikt aktiviteten i 2018 - representert ved et utdrag av anmeldelsene  -  sammenlignet med de siste tre årene. GRAFIKK: POLITIET

    

Seksuallovbrudd

Seksuallovbrudd er anmeldelser som gjelder forskjellige kategorier av voldtekt, seksuell omgang og seksuell handling, seksuelt krenkende atferd, kjøp av seksuelle tjenester, hallikvirksomhet, overgrepsmateriale i form av bilder/video og incest. Av denne kategorien saker ble det i 2018 registrert 478 saker. Antallet saker holder seg stabilt. 90 av disse sakene er registrert som voldtekt.

Narkotikakriminalitet

Narkotikakriminalitet er saker som omfatter bruk, besittelse, oppbevaring og omsetning av forbudte narkotiske stoffer og omtales i straffeloven som saker som gjelder vern av folkehelsen. I 2018 var det en økning av antallet anmeldelser for narkotikalovbrudd. Mange av narkotikasakene avdekkes i forbindelse med politiets innsats mot annen kriminalitet, blant annet i forbindelse med kjøring i ruspåvirket tilstand.

Overtredelser av vegtrafikkloven

Trafikk berører de fleste innbyggerne på en eller annen måte og er et samfunnsområde som berører vår sikkerhet. Det er i forbindelse med farlig trafikkatferd og ulykker mange blir skadet og i verste fall mister livet. Antall anmeldte trafikkovertredelser i Innlandet holder seg stabilt, dog med en viss nedgang siden 2016. Variasjonene de siste tre årene synes å være innenfor naturlige variabler. Av anmeldte trafikkforhold i 2018 gjelder blant annet 778 saker kjøring i ruspåvirket tilstand. 1681 saker gjelder fartsovertredelser og 930 saker gjelder overtredelser av vegtrafikkloven § 3, det vil si der fører ikke har kjørt på en hensynsfull måte, vært uoppmerksom, uforsiktig eller unødvendig forstyrret annen trafikk. Disse overtredelsene skjer ofte i forbindelser med uhell og ulykker.

ARTIKKELEN FORTSETTER UNDER GRAFEN

    TALLENES TALE: Her er Utvalgte underkategorier av kriminalitetsområder. GRAFIKK: INNLANDET POLITIDISTRIKT

Tyveri fra bolig og fritidseiendom

Tyveri fra bolig er en kriminalitetsform som skaper utrygghet hos de som blir utsatt for det og for de som bor i områder hvor det har vært en eller flere slike hendelser. Antall innbrudd i boliger er synkende gjennom flere år. I Innlandet er det mange fritidseiendommer og antallet innbrudd i fritidseiendommer er synkende i antall sammenlignet med tidligere år.

Familievold

Familievold er et kriminalitetsområde politiet prioriterer høyt. Anmeldelser som registreres som familievold, er saker som gjelder både psykisk og fysisk mishandling over tid, til mer enkeltstående voldshandlinger mot familiemedlemmer, som slag, spark, seksualisert vold mv. Det ble i 2018 registrert 176 forhold som gjelder mishandling. Dette er kriminalitet med mørketall. Slike saker avdekkes ved at ofrene velger å anmelde, eller at politiet mottar bekymringsmeldinger eller anmeldelser fra for eksempel barnevernet.

Voldtekt

Antall voldtektsanmeldelser har holdt seg stabilt over flere år. Av de anmeldelser som er registrert som voldtekt i 2018 bærer flertallet av sakene preg av at det er en relasjon mellom fornærmede og gjerningsmannen. Videre at anmeldte forhold er begått i en situasjon hvor begge har vært ruspåvirket og bevisbildet er uklart. I forhold til de rettssikkerhetsprinsippene som gjelder for norsk strafferett, fører det ofte til henleggelser.

HA KOMMER TILBAKE MED MER.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00