Under innsigelsesbefaringen i Hamar 2. mars, antydet Bane Nors Lars Eide at kommunens stasjonsløsning ved Vikingskipet, parkering samt miljøkulvert på Børstad ville beløpe seg til mellom 500 millioner kroner og én milliard.

HA har spurt arealplanlegger Tone Wabakken i Hamar kommune om kommunen er kjent med noe kostnadsoverslag for en landbrukskulvert i området Børstad/Tommelstad ved det østre traséalternativet.

– Vi har ikke blitt forelagt kostnadsberegninger i dette området etter det jeg kjenner til, opplyser Wabakken.

Kommunen har lagt inn en bestemmelse i sitt vedtak om at det skal vurderes miljøkulvert/landbrukskulvert i reguleringsfasen.

Hvor lang en slik kulvert skal være er ikke presisert eller utredet.

Bane Nor har underveis i prosessen sagt at de ikke ønsker rene landbrukskulverter. I Ottestad har de lagt inn en kulvert ved Steinerskolen, som følge av en kombinasjon av interesser, hvor nærmiljø er vesentlig.

– Kulturlandskapet på Børstad/Tommelstad er mye brukt i friluftssammenheng, og det kan være et grunnlag for å vurdere kombinasjon miljøkulvert/landbrukskulvert i videre planoppfølging, sier Wabakken til HA.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00