Mange ble overrasket over at Riksantikvaren la ned innsigelser mot begge de vestre jernbanealternativene samt det midtre ut fra kulturminnevernhensyn.

Samtidig har Hedmark fylkeskommune, som er regional kulturminnevernmyndighet, anbefalt at dobbeltspor på jernbanen bygges i den vestre traseen med kulvert.

«Nødt til å gripe inn»

Seksjonssjef Leidulf Mydland hos Riksantikvaren sa i HA 5. oktober at de så seg nødt til å gripe inn fordi kulturminner av nasjonal verdi sto på spill.

Når Riksantikvaren gjør slik som i dette tilfellet, er det fordi de er faglig uenig med kulturminnevernet i fylkeskommunen som i hovedsak har dette ansvaret, eller fordi kulturminnevernet i fylkeskommunen ikke har fått gjennomslag for sitt syn, sa Mydland til HA.

Ignorert eller instruert?

Dette har fått fylkestingsrepresentant Erik Ringnes (V) til å skrive et brev til fylkesrådet hvor han spør om fylkesrådet har instruert eller ignorert sin egen fagavdeling i saken.

Ringnes vil vite i hvilken grad det politiske fylkesrådet har basert sin innstilling på faglige anbefalinger eller om det ligger politiske vurderinger bak.

Vurderer mistillit

– Vår rolle som opposisjon i fylkestinget er å kontrollere det fylkesrådet driver med. Jeg har ikke hatt noen kontakt med kulturminneavdelingen. Jeg finner det merkelig at det er et så stort gap mellom det Riksantikvaren og kulturminneavdelingen i fylkeskommunen mener, sier Ringnes.

Han sier at svaret på spørsmålet vil ha betydning for om Venstre har tillit til fylkesrådet i Hedmark. Hedmark fylkeskommune har en parlamentarisk styringsmodell hvor fylkesrådet er avhengig av tillit hos fylkestinget.

Stor uenighet

Etter at det er meldt inn innsigelser til alle traséalternativer, har fylkesmannen i Hedmark innkalt til mekling 15. desember. Ordfører Einar Busterud har skrevet brev til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner hvor han ber statsråden bekrefte om Hamar kommune kan påregne en rask innsigelsesbehandling hos departementet slik at framdriften ikke forsinkes på grunn av manglende planavklaring.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00