Seniorrådgiver Knut Aase i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) svarer HA generelt på når de vil fatte sitt vedtak vedrørende SMISO Hamar.

– Normalt settes det en frist på 14 dager for å svare på vårt forhåndsvarsel. Bufdir vil deretter vurdere om det fortsatt er grunnlag for å kreve tilskuddsmidlene helt eller delvis tilbakebetalt, og så fatte vedtak om tilbakebetaling eller henleggelse. Normalt vil direktoratet fatte vedtak i saken i løpet av ca. 2 uker etter at fristen for å uttale seg, opplyser Aase.

– Hvordan stiller det seg med tilskuddsmidler dersom det begjæres oppbud og reises en ny stiftelse med samme formål?

– Regelverket for tilskudd til sentre mot incest har en egen bestemmelse som omhandler etablering av nye sentre. Vertskommunen må søke Bufdir om forhåndsgodkjenning. En søknad skal inneholde en behovsanalyse, kostnadsanalyse og annet materiale som kan synliggjøre behovet. Det skal dokumenteres at merkostnadene er nødvendige sett i forhold til det eksisterende og planlagte tilbudet. I tilfeller hvor det søkes om forhåndsgodkjenning til etablering av et nytt senter, vil Bufdir foreta en helhetlig vurdering og avveining mellom ulike hensyn. Utfallet av en eventuell søknad kan vi ikke si noe nærmere om før søknaden foreligger, sier Aase.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00