Byråkratene er i ferd med å male jernbanesaken i Hamar.

Før påske ble det kjent at Miljødirektoratet anbefaler at det østlige traséalternativet gjennom Hamar blir lagt vekk av hensyn til Åkersvika naturreservat, kulturlandskapet på Børstad og Tommelstad og stasjonsplassering ved Vikingskipet.

Ikke nok kunnskap

Landbruksdirektoratet oversendte sitt faglige råd til Landbruks- og matdepartementet like før påske.

Samferdsels-, landbruks- og miljøverndepartementet skal alle gi sine innspill til kommunaldepartementet, som skal fatte det endelige vedtaket.

Landbruksdirektoratet konkluderer med at planvedtaket som er fattet i Hamar kommune er gjort uten tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag.

45 dekar jord

Direktoratet uttaler seg kun om jordbruksinteressene i den østlige traseen som er vedtatt av Hamar kommunestyre.

De tar ikke stilling til hvilket alternativ som vil være det beste gjennom kommunen.

Men de påpeker at øst er det eneste alternativet gjennom Hamar som vil legge beslag på dyrka jord, men at det er mindre enn i Stange og Ringsaker. Det er snakk om 45 dekar fulldyrka mark permanent, og 126 dekar midlertidig.

Kulvert og tilsving

Landbruksdirektoratet mener to forhold som berører jordressursene, ikke er avklart.

Det første gjelder om det skal bygges en miljø- eller landbrukskulvert ved Børstad/Tommelstad-området. Kommunen har vedtatt at det skal vurderes å bygge kulvert i forbindelse med reguleringsplanen.

Men direktoratet mener at en vurdering om en landbrukskulvert bør gjøres før valg av trasé. De mener det bør være kjent hvilken effekt en kulvert vil ha på jordressursene, og hva den vil koste.

Tilsving

Det andre forholdet direktoratet er opptatt av, er tilsving for godstogene mellom Dovrebanen og Rørosbanen. En slik tilsving har ikke Bane Nor konsekvensutredet.

Stortinget har vedtatt at det ikke skal omdisponeres mer enn 4.000 dekar dyrka mark per år innen 2020. 45 dekar kan synes lite, men de er opptatt av at det blir liggende verdifull jord mellom ny bane og dagens bebyggelse.

De frykter det vil føre til vanskeligere drift av jorda samt økt utbyggingspress.

Direktoratet støtter dermed fylkesmann Sigbjørn Johnsens anbefaling om at departementet bør gir Bane Nor et tilleggsoppdrag for det østlige traséalternativet gjennom Hamar.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00