Hamar kommune kjøpte området fra Hedmark fylkeskommune i 2015.

Tanken var å sikre areal til framtidige kommunale tjenestebygg, uten at det konkret ble sagt verken nytt sykehjem eller barneskole.

Kommunen så på det som en sjelden mulighet til å sikre seg en sentral tomt.

Fikk fratrekk

Markedsverdien på den rundt 20 mål store tomta var 33 millioner kroner.

Fordi fylkeskommunen disponerte eiendommen fram til høsten 2015, kom husleia til fratrekk, og sluttsummen ble på 27,2 millioner kroner.

Nå er riving snarlig forestående. Forfallet har for alvor satt inn på de gamle skolebyggene fra 1955.

Høy utnyttelse

Mulighetsstudien arkitektfirmaet NSW Studio har laget for Hamar kommune, konkluderer med at eiendommen er mest egnet til boligbygging, og da med høy utnyttelse og med stort fokus på miljø.

Arkitektfirmaet mener det er plass til mellom 300 og 400 boliger der.

Uten at det er sagt noe om etasjeantallet, er det tenkelig at det kan bli snakk om fire til seks etasjer.

Formannskapet behandlet saken onsdag, og de ga klarsignal til at kommunen utarbeider en ny reguleringsplan for området hvor boliger blir en stor del. Det skal også vurderes å sette av areal til omsorgsboliger, sosial boligbygging og eventuelt ny tomt til sykehjem.

Ny undergang

Morten Aspeli (Ap) mener det er viktig å ha stort fokus på gode trafikkløsninger, noe ordfører Einar Busterud (BBL) støtter.

– Denne utbyggingen aktualiserer ny fotgjengerundergang i Ringgata, mener Busterud.

Selv om sykehjem er nevnt som et mulig formål på ankerskog-tomta, har arbeidsgruppen som bidro i mulighetsstudien også pekt på andre mulige tomter for et nytt sykehjem.

Der nevnes utvidelse av Parkgården eller Finsalsenteret, utvidelse av Prestrudsenteret på tilstøtende grøntareal eller nybygg på Stavsberg eller Ingeberg.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00