Riksantikvaren kom med innsigelser til begge de vestre jernbanealternativene samt det midtre alternativet ut fra kulturminnehensyn.

Dette sto i sterk kontrast til Hedmark fylkeskommune, som er regional kulturminnemyndighet, og som anbefaler at dobbeltspor bygges langs det vestre alternativet med kulvert.

Ignorert eller instruert?

Fylkestingsrepresentant Erik Ringnes (V) har spekulert i om fylkeskommunens kulturminneavdeling har blitt instruert eller ignorert av politisk nivå.

Nå foreligger svaret på spørsmålet han stilte til fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen, hvor dette avvises blankt.

Kulturvernleder Elisabeth Seip i Hedmark fylkeskommune sier at de stiller seg fullt bak fylkesrådet.

LES HVA SVEEN UTTALTE TIL HA: Vi har verken instruert eller ignorert.

Overrasket

– Ja, det gjør vi. Vi har gått for en vestlig trasé. Riksantikvarens innsigelser kom overraskende på oss. Nå har Riksantikvaren tatt over saken. Det kommer an på hvordan man vekter historien, sier Seip.

Fylkeskommunens kulturminneavdeling har vært opptatt av å forvalte historien i det fredede jernbaneverkstedet gjennom fortsatt jernbanedrift, mens Riksantikvaren har vært opptatt av sporhøyde og barrierevirkning mellom Mjøsa og byen Hamar.

Riksantikvaren forklarer

Riksantikvaren kom ikke med noen egen merknad til planprogrammet som ble vedtatt i juni 2015. HA har bedt seksjonssjef Leidulf Mydland hos Riksantikvaren om å presisere hvorfor. Dersom de hadde fremmet en merknad, kunne Jernbaneverkets planleggere tatt hensyn til det i videre planlegging.

Her er svaret fra Mydland:

– Riksantikvaren fikk tilsendt høringsbrev fra Jernbaneverket i desember 2014. Dette er en sak Hedmark fylkeskommune normalt har ansvar for, og som direktorat tok vi derfor bare brevet til orientering. Det er vanlig prosedyre at fylkeskommunen, som håndterer saken, kontakter Riksantikvaren for eventuelle merknader om kulturminner som Riksantikvaren har førstelinjeansvar for. Eventuelle merknader fra oss blir deretter bakt inn i fylkeskommunens høringssvar. Fylkeskommunen kontaktet ikke Riksantikvaren i denne saken, opplyser Mydland.

– Oppfylte lovkrav

Kulturminneforvaltningens merknader ble imidlertid fullt ut ivaretatt av Hedmark fylkeskommune, ifølge Mydland.

– Både verdiene på stasjonsområdet og de nasjonale interessene i Hamar med Hamars gamle byplan er eksplisitt omtalt i saken i fylkestinget. Med unntak av forholdet til Hamarkaupangen og St. Jørgens kirke, er fylkeskommunens uttalelse tilstrekkelig og utfyllende som kulturminneforvaltningens uttalelse i saken. Riksantikvaren mener at omtalen av nasjonale interesser i fylkeskommunens uttalelse viser at kulturminneforvaltningen i saken har vært tidlig og tydelig, og har oppfylt alle krav om medvirkning som er forutsatt i plan- og bygningsloven for å kunne reise innsigelse, sier Mydland.

Flere møter

Det har så langt vært avholdt tre møter mellom Riksantikvaren og Jernbaneverket om innsigelsene, uten at de har kommet fram til en løsning. Det skal avholdes et nytt møte 1. november.

15. desember har fylkesmann Sigbjørn Johnsen innkalt til meklingsmøte.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00