Argumenter for øst

✔ Området hvor jernbanen går i dag kan brukes til andre formål.

✔ Jernbanen opphører som barriere mellom byen og Mjøsa i Hamar sentrum.

✔ Utsikten til Mjøsa fra dagens kvartalsstruktur i sentrum beholdes.

✔ Redusert støy fra togene i Hamar sentrum.

Minus

✔ I anleggsperioden må Stangevegen og Vangsvegen stenges over lengre tidsrom.

✔ Tap av rundt 1.000 parkeringsplasser til Vikingskipet.

✔ Nordlig tilsving mellom Dovrebanen og Rørosbanen er ikke konsekvensutredet. Må gå gjennom Åkersvika naturreservat.

✔ 45 dekar dyrka mark bygges ned permanent, og anleggsarbeidet legger beslag på 126 dekar dyrka mark midlertidig.

✔ Usikkerhet om hva det vil koste å opparbeide strandsonen i Hamar sentrum til park, og finansieringen av det.

✔ 23 til 30 boenheter og 10 næringsbygg må innløses.

✔ Minst reduksjon i biltrafikk.

✔ Fare for tokjernet by.

✔ Frarådes av Jernbaneverket.

Argumenter for vest med kulvert

✔ Sentral stasjonsplassering med mange arbeidsplasser og boliger i gangavstand.

✔ God godstilknytning mellom Dovrebanen og Rørosbanen

✔ Berører ikke dyrka mark.

✔ Redusert støy fra togene nord for Skibladnerbrygga.

✔ Anbefales av Jernbaneverket.

Minus

✔ Kulvert vil redusere sikt fra tverrgater og Strandgata.

✔ I Jernbaneverkets anbefalte forslag går jernbanen i et 50 meter bredt, åpent trau nord for stasjonen.

✔ Utfordrer Hamars byplan fra 1848 med utfylling av Hamar-bukta.

✔ Koigen blir berørt under anleggsperioden

✔ Usikkerhet om Jernbaneverket vil bekoste vannspeil innenfor kulvert.

✔ Fare for at løsningen i for liten grad ivaretar bykvaliteter i Hamar.

✔ 65–70 boenheter må innløses, og 5–6 næringseiendommer.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00