• FOTO: Christian E. Bergheim

– Heia, heia!

Hund­re­vis av del­ta­ke­re, pub­li­kum­me­re og støt­te­spil­le­re myld­rer rundt på Dom­kir­ke­od­den mens de 176 del­ta­ker­ne sen­des ut på sta­fett­etap­pe­ne – både til fots og på hjul. De 44 lage­ne må gjen­nom­fø­re to løps­etap­per på 2,6 km og to syk­kel­etap­per på ni km.

Sta­fet­ten ar­ran­ge­res av Hed­mark og Opp­land Be­drifts­id­retts­krets, og er en lav­ter­skel­kon­kur­ran­se som skal mo­ti­ve­re og bi­dra til bed­re fol­ke­hel­se.

Melk gir styr­ke

Et­ter 40 mi­nut­ter kom­mer Anders Skje­set spur­ten­de inn på «sta­di­on» i en­som ma­je­stet. Med et klaps på ryggen sen­der han ut an­ker­mann Ole Jon­ny Aa­modt. 15 mi­nut­ter se­ne­re har Aa­modt full­ført ni ki­lo­me­ter på syk­kel, og su­ser over mål­stre­ken til den su­ve­rene vin­ner­ti­den 55:27:38.

Der­med ble det en svært klar sei­er til de fire ka­re­ne fra Tine-meie­ri­et i Bru­mund­dal.

– Jeg løp Birken på lør­dag, så jeg var litt støl i dag, hum­rer Anders Fossum etter før­s­te etap­pe.

– Vi har i hvert fall den rå­es­te på sis­te­etap­pen, kon­klu­de­rer tred­je­mann Anders Skje­set like før sei­e­ren er et fak­tum.

– Har trent hele li­vet for det­te

Noe mind­re am­bi­si­ø­se, men minst like bli­de, er Åse Ma­rit Klep­pe (53) og Ing­vild Bø­ke­stad (44) fra El­ve­rum. De to ung­doms­sko­le­læ­rer­ne del­tok den­ne et­ter­mid­da­gen på sitt før­s­te syk­kel­ritt noen­sin­ne.

– Vi har trent knall­hardt hele li­vet for å være med. Alt kul­mi­ne­rer her i det­te rit­tet, ler Klep­pe.

De to læ­rer­kol­le­g­ene er iv­ri­ge mo­sjo­nis­ter i hver­da­gen.

– Det gjel­der å yte og pu­she seg litt eks­tra. Jeg har ikke rørt bi­len si­den 18. ap­ril, sier Klep­pe.

– De gær­ne har det godt, kon­klu­de­rer da­me­ne – og ler så mye at de nes­ten ram­ler av syk­le­ne.

Ni lag fra sam­me be­drift

Også i år var Sulland-grup­pen ster­kest re­pre­sen­tert med 36 del­ta­ke­re og ni lag. Øy­vind Fin­den fra Nes, Bir­git Gar­ma­ger Bernt­sen fra Ha­mar og Geir Kors­rud fra Lillehammer ved­går at det er hard kamp om å være best i sel­ska­pet.

– Å ja, det er mye kon­kur­ran­se. Det er vik­tig å være best internt i Sulland, smi­ler Kors­rud.

– Vi har et sprekt mil­jø. Job­ben opp­munt­rer oss også til å hol­de oss i form, sier Bernt­sen.

Ar­ran­gør Lill Frantz­hus fra Be­drifts­id­ret­ten er godt for­nøyd med opp­mø­tet, selv om det ble litt fær­re del­ta­ke­re enn i fjor.

– Her er det del­ta­ke­re fra hele Inn­lan­det. Det er høyt nivå på de bes­te, sier hun mens Tine-gutta fei­rer sei­e­ren i bak­grun­nen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00