Riksantikvaren har lagt ned innsigelser mot begge de vestlige jernbanealternativene, og det midtre uten lokk.

Når det kommer til det østre alternativet med ny stasjon ved Vikingskipet og ny trasé langs Åkersvika og over marka til Børstad gård, er det ikke der kulturminner av nasjonal betydning, mener Riksantikvaren.

Mange kulturminner

Disen hagebys vel, som er velforeningen i det berørte området Disen, synes dette er rart.

– Vi har mange kulturminner på Disen. Raudstua på Disen gård er fra 1500-tallet, og et av de eldste husene på Hamar. Både Disen gård og Børstad gård vil bli forringet av å få dobbeltsporet jernbane som nabo. Gamle Hamar meieri må rives. Vi mener Riksantikvaren har tatt for lett på kulturminnene på Disen, sier leder i Disen hageby vel Audun Jensen.

Tilsving

Tilsvingen mellom Dovrebanen og Rørosbanen i det østre alternativet har fått mye oppmerksomhet i den senere tiden.

Den korte tilsvingen som Jernbaneverket har illustrert, men ikke lagt inn i planene sine, vil danne en trekant i området hvor brua ved Vikingskipet i dag lander i Vangsvegen.

Få meter unna ligger husmannsplassen Elvsholmen, som er under fredning, og en stor gravhaug.

– Hvorfor er ikke Riksantikvaren mer opptatt av dette kulturminnet, spør Jensen og påpeker at tilsvingsproblematikken fortsatt er uavklart.

Store konsekvenser

HA har forespurt Jernbaneverket om de kan være mer konkrete på hvor en eventuell stor tilsving skal gå på det østre alternativet, noe de har avslått på det nåværende tidspunkt.

De har nøyd seg med å si at den uansett vil gi store negative konsekvenser for omgivelsene. Det østlige alternativet går i tunnel ved Furnesvegen. For å nå Rørosbanen med en tilsving må den gjennom landbruksarealer og må krysse Åkersvika og E6 et sted.

– Så lenge staten og Jernbaneverket mener at godstransporten er så viktig, må vi få belyst konsekvensene bedre av tilsving. Vi på Disen er opptatt av et godt bomiljø og bruker Åkersvika og områdene rundt til rekreasjon, sier de to talspersonene.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00