Regjeringen og støttepartiene er enige om å bruke 6,5 milliarder i ny Nasjonal transportplan på en godspakke i Innlandet.

Den innebærer elektrifisering på jernbanen mellom Hamar og Kongsvinger, nye terminaler på Rudshøgda og i Kongsvinger samt nye tilsvinger i Hamar, Elverum og Kongsvinger.

Mye å spare

Nå har Norges Skogeierforbund sammen med store skogbedrifter, LO og NHO og skognæring i Nordland gått sammen og fått laget en analyse som viser at samfunnsnytten av en slik satsing, er stor.

Rapporten fra firmaet Flowchange ble lagt fram for Jernbaneforum Røros- og Solørbanen mandag.

Til stede var også stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen (Frp). Rapporten viser at det er et årlig innsparingspotensial på drøyt 400 millioner kroner av godspakken.

Et stort løft

Redusert kjøretid, sparte omlastingskostnader og elektrisk drift i stedet for diesel er alle synliggjort i regnestykket.

– Godspakke betyr et fantastisk løft for skognæringen og er viktig for næringslivet generelt. Også Nord-Norge vil dra nytte av det, sier Johnsen.

Tanken er å etablere en «godskanal» på jernbanen helt fra Bodø i nord, via Trondheim, Hamar og Kongsvinger og videre til Sverige og kontinentet.

Bra for klima

Johnsen påpeker at satsingen vil bidra stort til å redusere klimagassutslipp, og bedret trafikksikkerhet ved at tungtransporten på vegene vil gå ned.

Administrerende direktør Erik Lahnstein i skogeierforbundet mener nå det er viktig at det settes av midler for å starte planleggingen allerede i 2018.

Transportkostnadene for skognæringen vil gå betydelig ned, noe som vil føre til avvirkning av skog som i dag ikke er lønnsomt å avvirke.

I rapporten regnes det med en ferdigstilling av hele godspakka i 2026. Et premiss er at antall godstog Hamar–Kongsvinger øker fra 20 godstog i uka i 2016 til 62 godstog i 2050 som følge av investeringene i banenett og terminaler. En satsing for å få mer gods over til bane, kommer ikke bare skognæringen til nytte, men også transport av annet type gods.

Les også
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00