Det er tors­dag kveld på La Per­la – i and­re eta­sje på Stor­ha­mar­sen­te­ret. Inne i re­stau­ran­ten er den ny­åp­ne­de de­len med 40 sit­te­plas­ser stapp­full av folk.

Svein Strand­lie har i an­led­ning sin egen 80-års­dag in­vi­tert alt som kan kry­pe og gå av fa­mi­lie, slekt og ven­ner til Ha­mar. Rundt bor­det sit­ter gjes­ter fra både Dan­mark, Kir­ke­nes, Oslo, Spa­nia og Øvre Vang. Ju­bi­lan­ten var ikke i tvil om hvor han skul­le be­stil­le bord:

– Vi kom­mer hit for­di det er dei­lig mat og fan­tas­tisk ser­vi­ce. Alt er førs­te­klas­ses, sier den for­nøy­de 80-år­in­gen.

– Vi har vokst opp her

Ju­bi­lan­ten og hans hoff er ikke ale­ne i lo­ka­le­ne. Ved et lite bord ved ut­gan­gen sit­ter fire ven­nin­ner og slap­per av med mat og brus.

– Det er hit vi kom­mer når vi skal spi­se ute. Ma­ten er vel­dig god, sier Mina Jenssen.

– Vi har nær­mest vokst opp her, sier Teresa Sandnes.

Ven­nin­nen Ajla De­lic er enig. Hun er inn­om om­trent en gang i må­ne­den – hvis ikke enda of­te­re.

– Folk fra hele byen kom­mer hit for å spi­se. Jeg kjø­per både piz­za, ke­bab og pas­ta. Det er en ku­li­na­risk opp­le­vel­se, sier hun.

Mind­re kø et­ter ut­vi­del­se

Bak dis­ken står re­stau­rant­sjef Sel Bar­dak­ci og be­tje­ner kun­der sam­ti­dig som han rek­ker å slå av en prat med HA. Et­ter ut­vi­del­sen av re­stau­ran­ten har det blitt trav­le da­ger for de an­sat­te.

– Den nye de­len av re­stau­ran­ten pas­ser bra til både burs­da­ger, sel­ska­per og min­ne­sam­vær. Vi har økt be­søket og om­set­nin­gen et­ter åp­nin­gen, sier han.

Bar­dak­ci sier det var nød­ven­dig å ut­vi­de lo­ka­le­ne.

– Tid­li­ge­re har vi opp­levd at folk har stått i kø ute på gan­gen mens de har ven­tet på bord. Nå er det mind­re kø enn før, men det hen­der fort­satt at det er litt ven­ting, smi­ler han.

Sel­ve oppus­sin­gen har dri­ver­ne av Stor­ha­mar­sen­te­ret stått for. La Per­la har der­med slup­pet re­la­tivt bil­lig unna.

– Vi be­ta­ler bare litt mer i hus­leie, sier Bar­dak­ci.

Fle­re an­sat­te

De sis­te må­ne­de­ne har La Per­la økt an­tall an­sat­te fra 11 til 15 – in­klu­dert små og sto­re stil­lin­ger, samt vi­ka­rer og eks­tra­hjel­per.

– Hel­ge­ne er de mest trav­le, men det er all­tid mye å gjø­re rundt mid­dags­ti­der. Tors­da­ger plei­er å være gode da­ger, av­slut­ter re­stau­rant­sjef Bar­dak­ci.

Byr også på gode tall

Det er ikke bare maten som smaker på La Perla: Aksjeselskapet byr på bedre resultat enn de fleste.

Restaurant La Perla på Hamar vest drives av La Perla Hamar AS som eies av Tuncay Bardakci.

Aksjeselskapet ble etablert våren 2014. Dermed er ikke tallene for fjoråret helt sammenlignbare.

I fjor var det driftsinntekter på 14,2 millioner kroner.

Det var opp fra 11,7 millioner året før – da var aksjeselskapet i drift tre firedeler av året.

Driftsresultatet falt litt fra 1,9 til 1,7 millioner kroner. Resultat før skatt var på samme nivå.

Marginer på 12-16 prosent er tre ganger bedre enn bransjesnittet.

Egenkapitalen er på 1,5 millioner kroner og egenkapitalandelen er på pene 44 prosent.

Posten «Lønn daglig leder» var i fjor på 640.000 kroner. Året før var det 860.000 kroner.

I fjor ble det et utbytte på 100.000 kroner. Året før var utbyttet på en million kroner.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00