27. mai presenterte HA den vonde historien om Hamar-kvinnen (56) og hennes tre søsken, som gjennom oppveksten skal ha blitt utsatt for vanskjøtsel, grov vold og seksuelle overgrep i et hjem som var tilholdssted for Hamars verste kriminelle og rusmisbrukere.

Først i nyere tid har søsknene funnet nok dokumentasjon til å kreve erstatning fra Hamar kommune. Søsknene trodde barnevernet ikke grep inn fordi de ikke visste om forholdene. Sjokket ble stort da søsknene senere fant dokumentasjon på det motsatte.

«Forsvarlig og adekvat»

I mai sendte advokatfirmaet Indem et brev til kommunen med krav om erstatning på vegne av to av søsknene. Nå er kravet avvist. I svaret fra kommunen, datert 7. juni, står det blant annet følgende:

«Hamar kommune kan på nåværende tidspunkt og ut ifra sakens dokumenter ikke påta seg ansvar for påstått psykisk skade påført dine klienter. De eventuelle kritikkverdige forhold […] ligger nærmere 50 år tilbake i tid. Det er betydelig usikkerhet knyttet til hva som var korrekt faktum den gang.»

Kommunen skriver videre at de har gjort en rask gjennomgang av sakens dokumenter, og at saken ble håndtert på «forsvarlig og adekvat måte» etter datidens barnevernslovgivning.

– Et eventuelt erstatningskrav framstår i dette tilfellet som klart foreldet for mange år siden.

– Føles som et nytt svik

Hamar-kvinnen på 56 sier hun ikke er overrasket over at kommunen avviser kravet fordi de mener saken er foreldet. Hun er samtidig svært skuffet over de øvrige formuleringene i brevet.

– Det er uriktig når de skriver at det er knyttet stor usikkerhet til hva som faktisk skjedde med oss. Jeg hadde heller ikke ventet at de skulle svare at saken var håndtert på forsvarlig måte. Barnevernsloven gjaldt på 70-tallet også.

– Hvordan føles det å se svaret?

56-åringen tenker seg om.

– Skal jeg være 100 prosent ærlig, så føles det som et nytt svik, svarer hun alvorlig.

– Jeg kan ikke lese svaret uten at det dukker opp nye og vonde følelser. På den annen side, jeg er så vant til å takle svik …

56-åringen blir stille.

– Jeg var godt forberedt på at de skulle bruke foreldelse for å komme seg unna, men de faktiske forholdene er godt dokumentert, sier hun bestemt.

Vurderer rettssak

Sam­men med de­res ad­vo­kat er søsk­ne­ne nå i gang med å inn­hen­te mer do­ku­men­ta­sjon som vi­ser hvor­dan po­li­ti og bar­ne­vern hånd­ter­te mel­din­ge­ne om over­grep.

Med ro­lig stem­me for­tel­ler kvin­nen om hvor­dan hun og søsk­ne­ne ved minst 30 an­led­nin­ger ring­te nød­eta­te­ne for å vars­le om akut­te og al­vor­li­ge for­hold i hjem­met.

– Vi ven­ter nå på do­ku­men­ter og rap­por­ter som skal vise mel­din­ge­ne som ble sendt mel­lom po­li­ti og bar­ne­vern, sier hun.

De to søsk­ne­nes ad­vo­kat, Hege Nar­mo i ad­vo­kat­fir­ma­et Indem, sy­nes det er be­kla­ge­lig at Ha­mar kom­mu­ne ikke vil kom­me hen­nes kli­en­ter i møte, og hel­ler ikke aner­kjen­ner de­res tap.

– Vi job­ber nå med å inn­hen­te yt­ter­li­ge­re do­ku­men­ta­sjon, for så å vur­de­re nes­te skritt, sier hun.

Hvis man går vi­de­re med sa­ken, kan det iføl­ge Nar­mo bli ak­tu­elt med en­ten retts­sak el­ler nye for­hand­lin­ger.

– Ut­over det­te øns­ker jeg fore­lø­pig ikke å kom­men­te­re sva­ret fra kom­mu­nen, sier Nar­mo.

– Ingen kommentar

Anne Olen Aa­sen, kom­mu­nens sjef for fa­mi­lie og le­ve­kår, sier hun ikke kan kom­men­te­re en­kelt­sa­ker.

Fredag tok HA kon­takt med Aa­sen for å få en kom­men­tar til av­slaget. HA øns­ket blant an­net svar på hva hun me­ner med for­mu­le­rin­gen «Ha­mar kom­mu­ne vil ta kon­takt med vårt for­sik­rings­sel­skap (Pro­tec­tor) som vil fo­re­stå even­tu­ell vi­de­re opp­føl­ging av sa­ken.»

Aa­sen sva­rer føl­gen­de:

– Jeg kan ikke si så mye mer enn det som står i bre­vet. I sli­ke sa­ker går vår kom­mu­ni­ka­sjon di­rek­te til ved­kom­men­de det gjel­der, el­ler til de­res ad­vo­kat.

Nå ty­der mye på at sa­ken et­ter hvert kan ende i retts­ve­se­net. Søsk­ne­ne har ikke tenkt å gi seg.

– Jeg er vil­lig til å gå hele ve­gen, sier Ha­mar-kvin­nen.

Hun for­tel­ler sam­ti­dig om stor støt­te et­ter den før­s­te sa­ken i HA.

– Man­ge sier de viss­te at noe had­de skjedd, men at de ikke ante hvor ille det var. Ved å stå fram drar jeg på en måte meg selv ut av skam­men. Jeg vå­ger å stå opp­reist og si at det som ble be­gått var urett, av­slut­ter hun.

Hele reportasjen "Skrekkens hus" kan du lese her.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00