– Tvestua er et sjeldent kulturminne av nasjonal verdi. Husmannsplasser og landarbeiderplasser er lite representert blant de fredete bygningene, og fredningen vil forbedre den sosial bredden i fredningslisten, sier riksantikvar Jørn Holme.

Tvestua, som er godt synlig langs rv. 25 ut av Hamar, var husmannsplass under Åker gård. Den ligger på forhøyningen Elvsholmen og er den eneste av landarbeiderboligene under Åker som er bevart. I tillegg er den av en bygningstype som er veldig sjelden i Norge, ei tvestue. Den ble bygget på 1700-tallet som et bolighus for to familier. Det er en tømmerbygning på én etasje med ei stue i hver ende av bygningen og to kjøkken midt i bygningen. Hver av boligdelene har egen inngang og har adgang til frostfri kjeller fra stua. Denne måten å bygge på sparte areal, og de frostfrie kjellerne sikret gode lagringsforhold for de nye knoll- og rotvekstene som ble dyrket på Åker. Denne måten å bygge på skiller seg fra andre husmannsplasser i Hedmark der en brukte en såkalt akerhusisk modell.

Åker gård har spilt en sentral rolle opp gjennom historien i Norge, både som kongsgård, tingsted og setergård. Gården var også sjefsgård for Opplandske nasjonale infanteriregiment og var i militært eie i nesten 300 år. Fra 1750-årene ble Åker etter moderne prinsipper, sett opp mot tida. Her tok de i bruk innovative driftsmåter for store jordegods, og arbeidskrafta ble disponert slik de gjorde det på europeiske storgods. På Åker gård er hovedbygningen, føderådsbygningen, drengestua og to stabbur fredet fra før. Nå blir den eneste bevarte landarbeiderboligen som hørte til, også fredet. I tillegg til tvestua, blir også slåtte- og beitemark med uthus fredet.

Det er Hedmark fylkeskommune som har utarbeidet fredningssaken og den har vært ute på høring.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00