Jernbaneverket har flere ganger sagt at signaler fra Fylkesmannen i Hedmark har gjort at de ikke har valgt å konsekvensutrede kort, nordlig tilsving. En slik tilsving mener Jernbaneverket er nødvendig for å få en god tilknytning mellom Dovrebanen og Rørosbanen for godstrafikken.

HA har spurt Fylkesmannen i Hedmark om de har frarådet Jernbaneverket å konsekvensutrede en slik tilsving.

– Vi kan ikke se at vi har sagt nei til en konsekvensutredning av nordre tilsving i korridor 3 øst. Fylkesmannen, som forvaltningsmyndighet for Åkersvika naturreservat og sektormyndighet for landbruk- og naturinteresser, anser at det er tilstrekkelig kunnskap om effekter av alternativ øst allerede til å ta en beslutning på kommunedelplannivå. En konsekvensutredning av nordre tilsving på dette planstadiet ville neppe hatt avgjørende betydning for vår konklusjon om å fremme innsigelse til korridor 3 øst, svarer seniorrådgiver Inger Nes i fylkesmannens miljøvernavdeling.

Nes sier at fylkesmannen generelt er opptatt av at deres vurderinger og vedtak er mest mulig kunnskapsbasert.

– Vi har i vår uttalelse til planforslaget datert 16.09.2016 påpekt en rekke tema som må konsekvensutredes nærmere på reguleringsplannivå, sier Nes.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00