Fylkesmann Sigbjørn Johnsen har kalt inn partene i jernbanesaken til mekling 15. desember.

Samtidig har fylkesmannen lagt ned innsigelse mot det østre jernbanealternativet. HA har forespurt om fylkesmannen er habil til å mekle i en sak hvor har selv er part. Underdirektør Magne Djup i kommunalavdelingen svarer slik:

– Det er lang tradisjon for at fylkesmannen mekler selv om fagavdeling i samme embete har innsigelse. I rundskriv H-2/14 fra Kommunaldepartementet er om dette uttalt; «Fylkesmannen har flere roller i planprosessen, både som innsigelsesmyndighet og som samordningsmyndighet gjennom rollen som mekler. Fylkesmannen kan også bidra til å løse konflikten og gjennomføre mekling der fylkesmannen selv har fremmet innsigelse. Noe inhabilitetsspørsmål i forvaltningslovens forstand oppstår ikke i den forbindelse.» Det er fylkesmann Sigbjørn Johnsen som vil forestå og lede en eventuell mekling. Det er i denne saken berammet et meklingsmøte forut for kommunestyrenes behandling. I utgangspunktet vil en mekling ikke forsinke en eventuell videre saksbehandling i departementet. Skulle det likevel bli aktuelt med et meklingsmøte også etter kommunestyrebehandlingene, er onsdag 11. januar 2017 foreslått som møtetidspunkt, sier Djup.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00