Hamar kommune har skrevet brev til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner om behov for avklaring av statlige innsigelser til traseen for dobbeltspor gjennom Hamar. Alle de fire traséalternativene er i tur og orden beheftet med statlige innsigelser.

Kommunen tok blant annet opp spørsmål rundt Fylkesmannen i Hedmarks rolle både fordi de har fremmet innsigelse, og skal mekle i den samme saken.

Nå har svaret kommet. Der går det fram at departementet ikke kan se at saken er av en slik karakter at det bør brukes settefylkesmann.

Hovedregelen er at fylkesmannen skal mekle i alle innsigelsessaker før de oversendes departementet med en tilrådning. Dette er fordi fylkesmannen har langt bedre lokalkunnskap og oversikt over saken, skriver departementet i svaret.

Dersom det foreligger uavklarte innsigelser etter at saken er sluttbehandlet i kommunestyrene, kan fylkesmannen oversende saken til departementet umiddelbart uten videre mekling.

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen har innkalt partene i Hamar til mekling 15. desember, som er en uke før saken skal behandles i kommunestyret. Først når saken er sluttbehandlet i kommunestyret, kan kommunaldepartementet starte sin behandling av saken. Departementet vil behandle saken så raskt som mulig, dersom partene ikke finner en løsning lokalt, heter det i brevet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00