Brevet med bestillingen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og som HA har fått innsyn i, gikk til Bane Nor 16. mai.

Saken gjelder framtidig jernbanetrasé for dobbeltspor gjennom Hamar.

I denne saken står Hamar kommunestyre og Riksantikvaren på den ene siden, steilt imot Bane Nor, Fylkesmannen i Hedmark og Hedmark fylkeskommune på den andre.

Trenger mer info

Mens kommunestyret ønsker den østlige traseen med ny stasjon på Vikingskipet, mener de andre instansene at det er en vestlig løsning med dagens stasjons plassering som er den beste.

Saken ligger nå i departementene for behandling.

Men de er ikke fornøyd med beslutningsgrunnlaget slik det foreligger, og ber nå Bane Nor om en rekke tilleggsutredninger.

Øst og vest

De ber om tilleggsutredninger både for alternativ øst slik Hamar kommunestyre har vedtatt det, og for et bearbeidet alternativ vest i tråd med fylkesmann Sigbjørn Johnsens tilråding.

Departementet ber ikke om en fullstendig konsekvensutredning, men at viktige forutsetninger tallfestes og synliggjøres på kartskisser. For øst får Bane Nor i oppdrag å ta utgangspunkt i mulighetsstudien Entasis lagde for Hamar kommune høsten 2016.

Lynrask frist

Kommunen hentet stasjonsplasseringen høyt over sporene i det østlige traséalternativet fra Entasis.

Kostnadsanslagene skal baseres på erfaringstall og lik usikkerhet slik at tallene er mest mulig på samme nivå.

Fordi det allerede finnes mye grunnlagsmateriale, får Bane Nor en svært kort frist på seg. Departementet ber om at tilleggsutredningene sendes over forløpende, og at alt oversendes innen mandag 12. juni.

8 punkter

Bestillingen fra departementet listes opp i 8 punkter:

1. Fortsatt drift av hovedverksted og driftsbase for Bane Nor og NSB på jernbaneverkstedet.

2. Midlertidig omlegging og nytt vegnett inkludert gang- og sykkelvegsystem. Departementet ønsker dette tegnet inn i kart for begge alternativer, og også antatte kostnader dersom det er mulig.

3. Parkeringsbehov og muligheter for å legge det i parkeringshus både for øst og vest.

4. Godsløsning som sikrer tilsving mot nord til/fra Rørosbanen også for alternativ øst. Skal inkludere nødvendige endringer av vegsystem, spor og arealbehov. Det må spesielt gjøre rede for hvordan dette kan påvirke Ramsar-området og landbruksområdene på Børstad og Tommelstad.

5. Landbruks-/kulturmiljøkulvert i Børstad/Tommelstad-området. Må synliggjøre hvilke landbruksverdier, kulturmiljø og naturverdier som påvirkes mer og uten en slik kulvertløsning. Kostnadsanslag for kulvert.

6. Mulighetene for å legge ny fylling sørvest for eksisterende fylling over Åkersvika for alternativ øst og økt bruk av brukonstruksjon i Åkersvika. Departementet ber om en redegjørelse for hvorfor fylling på den andre siden er valg for øst av Bane Nor.

7. Kostnadsoverslag for reisetorg over sporene slik Hamar kommune ønsker.

8. Bearbeidet løsning «senket kulvert» for alternativt vest.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00