Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har varslet at de vurderer å trekke tilbake 615.000 kroner fra Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) Hamar fordi pengene er brukt i strid med tildelingsbrevet. SMISO Hamar har løst en tidligere ansatt fra sitt ansettelsesforhold og brukt advokat i den forbindelse.

Styret i SMISO Hamar varslet ikke BUFDIR om saken før i oktober, ennå sluttavtalen ble inngått i juni i år. Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud var negativ til å yte 180.000 kroner i ekstra støtte for å hjelpe SMISO Hamar over kneika, men hans anbefaling ble satt til side.

Flertallskonstellasjonen (BBL, H, MDG, Sp og V) var i utgangspunktet negativ til å yte ekstra støtte nå, men ville be rådmannen om å kontakte de øvrige støttekommunene og BUFDIR med sikte på å sikre forsvarlig og bærekraftig drift av SMISO Hamar. Det ble mye snakk i formannskapet om hyppige lederskifter og mye intern uro ved støttesenteret.

Både Arbeiderpartiet og Pensjonistpartiet gikk inn for å yte ekstrastøtten nå. Gjennom den politiske diskusjonen kom ordfører Einar Busterud (BBL) med en omforent forslag som innebærer at støtten på 180.000 kroner ytes nå, men det forutsetter at øvrige kommuner gir støtten de er bedt om, og at BUFDIR ikke trekker tilbake tidligere utbetalt statsstøtte. Kompromissforslaget fra Busterud fikk enstemmig tilslutning. 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00