Det østre jernbanealternativet med ny stasjon ved Vikingskipet har den laveste investeringskostnaden på 11,1 milliarder kroner for dobbeltspor mellom Sørli og Brumunddal, som er 1,6 milliarder mindre enn kulverten i vest.

Østtilhengere mener prisen er et godt argument for å få vedtatt denne traseen, blant dem varaordfører Knut Fangberget (H).

Omstridt tilsving

Jernbaneverket vil ikke ha den østlige traseen, blant annet av jernbanetekniske årsaker.

Jernbaneverket ønsker et tilsving mellom Rørosbanen og Dovrebanen nordfra, men siden denne må gå i Åkersvika naturreservat, som et internasjonalt beskyttet våtmarksområde, har de forkastet løsningen.

Et lengre tilsving lengre nordøst vil få store konsekvenser blant annet for landbruksarealer, og er grovt anslått til koste én milliard kroner.

Alternativet til tilsving er å snu togene på Hamar, noe som igjen setter begrensninger på ruteopplegget for persontogene.

Hele økosystemet

Fylkesmannen i Hedmark har ansvaret for å forvalte Åkersvika naturreservat. Seniorrådgiver Inger Nes i fylkesmannens miljøvernavdeling sier det ikke bare er hensynet til fuglelivet som ligger til grunn for deres innsigelse til den østre jernbanetraseen.

– Nei, det er hele økosystemet med fugler, fisk og planteliv. Mange tenker på Åkersvika som et fuglereservat, men det er mye mer enn det, sier Nes.

Nådd en tålegrense

Hun opplyser at naturverdiene i Åkersvika er meget godt dokumentert, og at mer dokumentasjon ble innhentet i forbindelse med E6-utvidelsen når det gjelder fisk.

Fylkesmannen mener Åkersvika allerede i dag er på en tålegrense, med jernbane i ytre del og sterkt trafikkerte Vangsvegen og E6 i indre.

– Det er ikke nødvendigvis arealbeslaget som er så stort, men med stasjon ved Vikingskipet og ny trasé i øst blir det inngrep på en ny kant av verneområdet. Det er snakk om direkte og indirekte inngrep. Når Åkersvika er vernet som et nasjonalt viktig våtmarksområde, skal det ikke være lettvint å bygge ned når det finnes alternativer med mindre konsekvenser, sier Nes.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00