– Nå kan vi ikke la sjansen gå fra oss. Hamarordføreren har tydelig signalisert hjelp. Hedmark fylkeskommune vil nå stille ressurser og kompetanse til rådighet for arbeidsgruppen som skal utrede Blæstads framtid. Jeg mener tiden er moden for å samlokalisere Blæstad og Jønsberg, sier fylkesråd Aasa Gjestvang.

Elever staker ut kursen

Gjestvang får omvisning i det hypermoderne verkstedet, et fire år gammelt klasserom til 40 millioner kroner tatt i bruk i 2013. Fire elever på linja teknisk, industriell produksjon er årets skolebegynnere i elevkullet på 230 på Jønsberg.

– Jeg får veldig respekt for alle ungdommer som har startet sine skoleløp. En ting er viktig, nemlig at de fullfører og består. Det har alt å bety for ungdommen og Hedmark. Dette legger vi til rette for gjennom videregående utdanning og blir på mange måter ledestjernen min, sier Gjestvang.

Lang og stolt historie

– Jeg har aldri skjønt hvorfor Blæstad og Jønsberg ikke er samlokalisert for lenge siden. Jønsberg videregående ble opprettet som landbruksskole i 1847 og har en lang og unik historie i landbruket. Et av de siste tilbudene er voksenagronomundervisning som gis til voksne som skal ta over gården. Elevene er både jurister og leger, men har det til felles at de skal inn i landbruket, sier Gjestvang.

Fylkesråden sier det er ingen andre fylker i landet som driver tre videregående skoler med naturbruk: Jønsberg, Storsteigen og Sønsterud.

– Naturbruk er kostbare utdanninger på grunn av mye dyrt utstyr og arealer. Samtidig kan lokalt næringsliv trekke veksler på skolene.

Ifølge Gjestvang har landbruket en svært, sterk stilling i Innlandet og det produseres mat i stor skala.

– Jeg har respekt for at Høgskolen må drive uten underskudd og at endringer må til. Både de og vi må hele tiden lete etter muligheter for å styrke aktiviteten. Samtidig må vi ikke glemme at Høgskolen i Innlandet og Hedmark fylkeskommune forvalter offentlige midler. Derfor plikter vi å undersøke om det finnes muligheter for å få mer ut av pengene enn vi gjør i dag. Jeg vil anta at å bygge nytt på Jønsberg som imøtekommer Høgskolens behov, er kurant. Vi har også mye moderne bygningsmasse som kan sambrukes, for eksempel fjøs, verksteder, utstyr og åker, eng og skog.

Aasa Gjestvang legger til at hun er overbevist om at en samlokalisering av Blæstad og Jønsberg vil bli et nav for hele landbruket på Østlandet.

Busterud er positiv

Hamarordfører Einar Busterud har lovet 30 millioner kroner til Blæstad. Han avviser ikke Jønsberg-ideen.

– Denne problemstillingen får vi diskutere. Vi nedsetter ei gruppe, bredt sammensatt fra landbruket og biomiljøet. Plassering er for så vidt minst viktig, poenget er å skape landbruksrelaterte fag på høgskole og universitetsnivå, sier Busterud.

Hamarordføreren er, i likhet med fylkesråd Aasa Gjestvang, skeptisk til at Høgskolen ønsket å ta pengene med og dra til Evenstad.

– Jeg tror vi nå må diskutere oss fram til en oppgradert landbruksutdanning. Om det blir på Blæstad eller Jønsberg skal jeg ikke uttale meg om. Jeg lukker ingen dører og Hamar har sagt at vi vil bidra. Dersom Høgskolen ikke vil bidra til utvikling innen landbruk og grønn sektor i Innlandet, må vi finne andre aktører, sier Busterud.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00