Siden 2005 har Løten sammen med flere andre kommuner hatt avtale med Norsk Folkehjelp om drift av barnevernvakt, men denne avtalen utløper ved nyttår.

De siste årene har det fra statlig hold kommet to innskjerpinger som påvirker kommunens barnevernvakt: For det første er det et krav at beredskapen er tilstrekkelig til at kommunen skal kunne håndtere akutte situasjoner hele døgnet, altså et breiere tilbud enn i dag. Presisering nummer to er at private aktører, som Norsk Folkehjelp, ikke kan utøve offentlig myndighet på vegne av kommunen.

FLERE VIL VÆRE MED

Myndighetskravet må løses ved at kommunene selv drifter heldøgns barnevernvakt med kommunalt ansatte. I dag har både Løten, Stange, Hamar, Ringsaker, Lillehammer, Engerdal, Trysil, Åmot, og Elverum avtale med Norsk Folkehjelp. På administrativt nivå er de samme kommunene enige om å fortsette samarbeidet om en døgnkontinuerlig barnevernvakt, løst ved en modell hvor Ringsaker er vertskommune.

Også Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron har meldt interesse for samarbeidet.

ENSTEMMIGE POLITIKERE

Den nye modellen var onsdag oppe til politisk behandling i formannskapet i Løten. Rådmannen pekte på at en interkommunal barnevernvakt vil kunne bidra til en god faglig standart og mer effektiv ressursutnyttelse.

Forslaget om å bli med på et nytt interkommunalt samarbeid ble enstemmig vedtatt av formannskapet i Løten.

Jørn Arild Flatha (Ap) ga sin støtte til den nye ordningen.

– Dette er en viktig avtale for kommunen. Jeg er glad for å få et apparat som kan ivareta barn og ungdom gjennom hele døgnet, fulgte Silje Hafslund (V) opp.

Også ordfører Bente Elin Lilleøkseth (Ap) ytret seg positivt.

– Dette synes jeg er veldig bra at vi får til. Dette må være på stell, og jeg er trygg på at dette blir en god løsning, sa Lilleøkseth.

Når avtaleperioden med Norsk Folkehjelp utløper ved årets slutt, må den nye barnevernvakten startes opp som en ny virksomhet. Ringsaker kommune har estimert behov for 9,4 årsverk.

Administrasjonen i Ringsaker foreslår en finansieringsmodell der utgiftene fordeles mellom deltakerkommunene ut fra innbyggertall. For Løtens del vil det bety en årlig kostnad på rundt 370.000 kroner. Dette er innenfor rammen Løten kommune har avsatt til formålet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00