Smek­ten­de me­lo­di­er, liv­li­ge or­kes­ter­par­ti­er og plyst­ren­de kor var alt sam­men vik­ti­ge in­gre­di­en­ser da Hedmarken Symfoniorkester og Stor­ha­mar blan­de­de kor sto på sce­nen. Kvel­den var nem­lig de­di­kert mu­si­kal­pa­ret Rodgers & Ham­mer­stein. Og med kvel­dens fire sang­so­lis­ter, Mar­the Wer­ring Hol­mern, Anna Sund­ström Oter­vik, Hall­var Djup­vik og Alek­san­der Nohr, var det klart for et dyp­dykk inn i mu­si­kal­ver­de­nen.

Le­gen­da­risk mu­si­kal­par

Ri­chard Rodgers og Oscar Ham­mer­stein er to av de stør­ste nav­ne­ne i mu­si­kal­his­to­ri­en. Sam­men skreiv de fore­stil­lin­ger, som «Ok­la­ho­ma», «The King And I», og ikke minst «The Sound of Mu­sic». Mu­si­kal­pa­ret had­de enorm suk­sess, og mot­tok blant annet hele 15 oscarer for sitt ar­beid.

Kon­ser­ten ble spar­ket i gang av or­kest­ret, før Stor­ha­mar blan­de­de kor og ba­ry­ton Alek­san­der Nohr sleng­te seg på med «It’s a grand night for singing». Anna Oter­vik sang en farts­fylt ver­sjon av «June is bustin’ out all over», til god re­spons fra pub­li­kum.

Dans og all­sang i sa­len

– Litt nos­tal­gisk er det jo, det­te er mu­sikk jeg har hørt på i man­ge år – blant an­net så jeg «The King and I» i Oslo på 60-tal­let, for­tal­te publikummer Siri The­sen i pau­sen. 

– Både or­kes­ter og kor spil­ler bra, og jeg synes de har skaf­fet seg flot­te so­lis­ter. Fin ba­lan­se er det også. Jeg gle­der meg til nes­te del! men­te hun.

Og li­ker man over­ras­kel­ser, var del to ab­so­lutt noe å se fram til. Det ble klart fra før­s­te stund at pub­li­kum skul­le være med på noe litt uten­om det van­li­ge: Et­ter 30 se­kun­ders or­kes­ter­mu­sikk, stop­pet di­ri­gent Dag Nils­sen mu­sik­ken. Der­et­ter snud­de han seg, dan­set ele­gant rundt på po­di­et – før han fikk hele sa­len til å rei­se seg og bli med.

Da ko­ret gikk ut i sa­len un­der «Do-Re-Mi» fikk pub­li­kum også være med på å syn­ge. – Her har vi et kjem­pe­kor på over 500. Kan­skje er det ny hed­marks­re­kord? vit­set Nils­sen.

Hu­mø­ret fort­sat­te på topp da or­kes­ter og kor ga seg i kast med «There’s no­thing like a dame», med le­ken­de lett ak­kom­pag­ne­ment og plyst­ring i ko­ret. Og – som i de fles­te mu­si­ka­ler – end­te også den­ne kvel­den stor­slått da alle del­ta­ker­ne fram­før­te slutt­sce­nen fra «Ok­la­ho­ma» til stå­en­de ap­plaus i sa­len.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00