Her hevder Rolf Berntsen at trasé øst ikke fyller den nasjonale kravet om at en stasjon skal ligge sentralt slik at mange kan ferdes til og fra til fots og på sykkel. Dette kravet er jo ikke tilpasset alle byer/tettsteder i landet. For Hamar stasjon sin del er dagens og framtidens situasjon at den skal dekke et stort omland med tilreisende i bil/busser til og fra. Bare en liten del av de reisende fra/til Hamar bor innenfor sirkelen som JBV har argumentert for har denne mulighet, ellers er alternativet i bil/buss/taxi.

Den teknologiske utvikling går raskt og er lite påaktet i JBV og Berntsens argumentasjon og innlegg. Framtiden er førerløse biler/busser som kan gå i fast rute eller bli bestilt gjennom internett til ett bestemt tidspunkt i byen. Transport til/fra omlandet vil nok i lang tid framover være avhengig av bil/buss og behov for parkering og en grei atkomst for disse.

Andre løsninger for transport til/fra jernbanestasjonen i øst har også vært belyst i debatten. Dagens situasjon er at infrastrukturen i Hamar ikke er utviklet og bygd for denne trafikken og er heller ikke ønsket av hensyn til miljøet med den forurensning dette medfører.

En framtidsutvikling som skissert over vil også i stor grad minske behovet for nye og store investeringer infrastruktur, noe som er en sterkt ønsket målsetting for også å kunne spare nærmiljøet i byen for forurensning.

Ett annet argument i innlegget er økonomi for alternativene øst/vest. En følelse mange har i forhold til JBV`s kalkyler er at de østlige kostnadene er i stor grad påplusset og for det vestlige alternativet er kostnadene tilsvarende redusert for å være tilpasset deres standpunkt rundt JBV`s forslag – vest m/kulvert. Denne er nå senket litt etter sterkt påtrykk, men konsekvensen for byen er den samme.

Det eneste som kan løse dette er å bruke en tunnelgravemaskin for hele traseen gjennom byen. Dette vil ikke medføre en åpen grøft og anleggsvirksomhet over flere år med de konsekvenser dette har for byen og ikke minst atkomst til det flotte rekreasjonsstedet vi har i dag. En død by og lite attraktivt reisemål for turister i lang tid framover.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00