Jeg får ta det punktvis.

Første punkt: Stange AP har drevet ansvarsløs økonomistyring. Det er denne karakteristikken som Frp og Gihlemoen mener passer på en situasjon der vi hvert år fra og med 2013 til og med 2018 har levert et regnskapsmessig overskudd. I dag har vi et relativt sett stort og ubundet driftsfond.

Kommunens eget kontrollutvalg, ledet av Gihlemoens partifelle Trond Vangen, sier om Stange kommune etter avslutning av regnskapet for 2018: «Det vises til årsrapporten side 45 der det bl.a. framgår at 7 av 9 handlingsmål er innfridd. Dette legger grunnlaget for en kommune med sunn økonomi og handlingsrom.»

Påstanden om ansvarsløs økonomistyring faller derfor på sin egen urimelighet.

LES OGSÅ: Dette er innlegget til Truls Gihlemoen i HA

Andre punkt: Stange Ap har sviktet sitt ansvar som arbeidsgiver. Med den historie vi kan se tilbake på siste året, så har Gihlemoen, om mulig, enda mindre troverdighet når han tar for seg arbeidsgiverrollen, enn når han kommer med sine budsjettbetraktninger. Her vil jeg vise til Helge Bjørnsens innlegg i HA, samme dag, med headingen «Advarer mot SP i Stange», som bl.a. tar for seg sykefraværsarbeidet i kommunen.

Tredje punkt: Stange Ap har i alle år neglisjert nødvendig vedlikehold av infrastruktur som vei, vann og avløp. Frp ga i siste kommunestyremøte sin tilslutning til at vi legger opp til å sanere vann og avløpsnett med «en utskiftingstakt på ca. 1 prosent pr. år i tråd med målet satt i Felles Kommunedelplan» (side 58 i rullert plan). Hvis en faktisk mente at nødvendig vedlikehold var neglisjert i mange år, så er det forunderlig at en ikke foreslo en høyere utskiftingstakt. I samme møte ga forresten virksomhetsleder for kommunalteknikk et positivt bilde av situasjonen for vann og avløp.

Fjerde punkt: Her ramses det opp en rekke byggeprosjekter som ligger i siste budsjettvedtak fra høsten 2018, med tidsangivelser. Vi er uenig med Frp og Sp når det gjelder kultur/aktivitetshus i Stangebyen. Det er heldigvis mange andre partier bortsett fra disse to, Frp og Sp, som ser verdien av et aktivitets/kulturhus. Vi mener det er absolutt mulig og nødvendig å utvikle Stange til et mer levende sentrum (slik også Frp i sin tid var med å vedta i Kommuneplanens samfunnsdel), og samtidig utvikle grendene i kommunen vår. I denne sammenheng er investeringer i Stangeby’n svært viktig.

Vi er enig med HA, som i en leder skrev (15.04): «Stange kommunes flertall har løftet blikket og våget å tenke større om seg selv…». Undertegnede er ikke på noen måte overrasket over at Frp ikke er en del av dette flertallet.

Femte punkt: I HA 5. juli viste jeg hvordan vi nettopp skal unngå det underskudd som Gihlemoen forunderlig nok mener skjules, når vi skal vedta budsjettet for 2020. Vi viser hvordan vi skal finne dekning, slik at vi kan legge fram et budsjett i balanse. Det er hvert år både en krevende og nødvendig øvelse å foreta sine prioriteringer for å finne balansen mellom inntekter og utgifter.

Det er dette vi savner, tross utallige oppfordringer, at Sp og Frp også gjør rede for.

LES OGSÅ: HA mener opposisjonen i Stange nå må gi velgerne svar

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00