MENINGER

Der Ap-lokomotivet maser seg frem og prøver å valse over enhver motstand og kritisk meningsytring med at den er enten ukorrekt eller misvisende.

Men er da Rådmannens tall og bekymringer ukorrekte også da, Røhne?

Rådmannen i Stange sier i sine budsjettkommentarer at økonomien i Stange er trang og at økningen i utgifts/aktivitetsnivået har vært større enn veksten i driftsinntekter og frie inntekter.Dette gjør at vi har en situasjon hvor vi ikke har dekning for all eksisterende aktivitet. For at Stange kommune igjen skal få en sunn økonomisk situasjon, er aktivitetskutt og strukturelle endringer påkrevet.

Dette er noen av ordene Rådmannen bruker for å beskrive den økonomiske situasjonen i Stange kommune. Noe som igjen medfører at vi lever under generelle innsparingstiltak på 1 prosent av netto ramme på de fleste virksomheter og staber. Samt at vi får ramset opp følgende innsparingstiltak som er delvis iverksatt:

∙ Reduksjon barnehage, styrerressurs.∙ Avvikling av bofelleskap Lunda.∙ Dagsenter Ottestad.∙ Gjennomganger turnuser i helse og omsorgssektoren. Omgjøring av 10 korttidsplasser ved Stange helse og omsorgssenter. Endringer Lille Kjonerud, sju boenheter. Kultur og fritid, motorsenter. Politisk aktivitet, reduksjon antall møter.

Videre varsler rådmannen at det vil bli jobbet videre med både Deloitte-rapporten og rapporten fra Telemarksforskning, med sikte på å foreta strukturelle grep både innen helse og omsorgsområdet og oppvekstområdet.

Rådmannen varsler igjen om at det vil komme forslag på tiltak innenfor helse og omsorgsområdet for å redusere aktiviteten. Mens oppvekstområdet (deriblant skolestruktur) vil den politiske prosessen avgjøre om tiltak skal iverksettes.

Så slik står det til i Stange, selv med høy eiendomsskatt. I tillegg kommer en stor gjeldsbyrde og stort etterslep på vedlikehold av kommunale bygg og anlegg. Så jo da, Røhne, skinnene ligger der de og fører oss sikkert og trygt rett inn på endestasjonen også kalt Robekklista.

Stange Frp har valgt å påpeke disse faresignalene ved vært budsjettframlegg og ser med stor bekymring på at det ikke er vilje eller interesse for å se alvorlig på situasjonen. Tonen fra Stange Arbeiderparti har hele tiden vært å prøve å benekte eller glatte over. Strategien er da heller å angripe opposisjonen og da særlig Frps forslag til budsjettendringer, endringer som har vist klart og tydelig hvor ille situasjonen har blitt og hvor krevende det vil være å få skinnene til å gå riktig vei igjen.

Ap har heller valgt igjen og igjen siden 2004 å redde kommunes økonomi ved å saldere budsjettet med økt eiendomsskatt. Er det da noen som tror at ikke det også vil bli tilfellet i årene som kommer? Vårt håp er at velgerne nå denne gangen klarer å våkne, få gnidd 90 års sosialisme ut av øyne for så å se verden med realistiske øyne igjen. Nå må stangesokningene være våkne. 90 år med sosialisme er nok.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00