Årlig bruker den norske regjeringen mye penger og energi på integrering av innvandrere i det norske samfunnet. Språk og skolegang er det viktigste for å få folk til å integrere seg.

LES OGSÅ: Legger ned velkomstklasser

Vi i Hamar kommune kan ikke gå motsatt vei av det samfunnet har jobbet med i flere år. Innvandrere trenger starthjelp for å lære seg språket og komme i gang med utdanningen. En nedleggelse av velkomstklassene vil ramme spesielt unge som trenger å komme inn raskt i samfunnet og skaffe seg utdanning.

Når man har lært seg språket, får man en mestringsfølelse før man senere går over i ordinær klasse. Det å starte i vanlig klasse uten å mestre språket, kan for mange oppleves negativt, og demotivere dem til å gå mer på skolen. Da er det en stor fare for at de vil falle utenfor. Vi må jobbe for at unge opplever at det er positiv å gå på skolen, og hjelpe dem til å bli samfunnsnyttige borgere.

Hamar har tre velkomstklasser: Barneskolene Prestrud og Ridabu, samt Børstad ungdomsskole. Innvandrere med annet morsmål, og annen kultur og bakgrunn, starter i velkomstklasser. Disse elevene har veldig forskjellig bakgrunn. Noen har grunnskoleopplæring, mens andre er analfabeter. Noen har også opplevd tragedier. Elevene går maksimum to år i velkomstklassen for å få intensiv norsk språkopplæring. På den måten får de mye mer utbytte av undervisningen når de skal inn i ordinære klasser. I velkomstklassene får elevene tilpasset undervisningen etter kunnskaper og evner, fra lærere med spesialkompetanse. De har også morsmålslærere i velkomstklassene, som hjelpelærere og assistenter. Dette fungerer meget godt, og skaper trygghet og trivsel, noe som er viktige faktorer for læring.

Det er vanskelig å se at noen annen form for organisering for disse barna skal kunne fungere like godt. Likevel er det nå forslått å legge ned velkomstklassene, for å spare inn 1,8 millioner kroner på budsjettet. Dette vil svekke kvaliteten på norskopplæringen og fagopplæringen for nyankomne. Og hvis innvandrerelevene får dårlig norskopplæring, risikerer de å falle ut av skolen. Skal vi først snakke om økonomi, så blir dette dyrt for det norske samfunnet. Man sparer litt i den ene enden, men taper mye mer i den andre, både menneskelig og økonomisk.

Hamar Arbeiderparti vil beholde velkomstklassene slik at nyankomne innvandrerelever lykkes med å fullføre skolegangen, og dermed øker sine sjanser for å få et godt liv. Vi ønsker ikke at sårbare grupper blir offer for budsjettkutt. Jeg vil at komite for kultur og oppvekst holder et møte hos en av velkomstklassene for å se hvordan dette tilbudet fungerer i praksis.


Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00