Komiteen skal vurdere kvalitet i undervisning på alle nivå, fra bachelor, via master til ph.d. Den skal undersøke om forskingen holder tilfredsstillende internasjonalt nivå. Komiteen skal også forsikre seg om at vi har et nært samarbeid med arbeids- og samfunnsliv, blant annet med tanke på å sikre relevans i høgskolens studieprogram og forskningsvirksomhet.

Enkelte spør hvorfor vi ønsker å bli universitet. Det har mange grunner, noen er knytta til forandringer i omgivelsene. Høyere utdanning i Norge er totalt omstrukturert de siste fem år. Den eneste store regionen som ikke har et eget universitet er Innlandet.

Innlandet er en region i vekst og vår utdanningsinstitusjon ønsker å ha en sentral rolle i den framtidige utviklingen. Vi opplever også at våre samarbeidspartnere i regionen forventer at vi skal bli universitet. Dessuten vil universitetsnavnet signalisere tydelig hva slags institusjon vi er overfor potensielle internasjonale samarbeidspartnere.

Universitetet er også viktig for fagmiljøer ved høgskolen. Vår visjon er «sterkere sammen». Fakultet for helse- og sosialvitenskap har tatt visjonen på alvor, internt som eksternt.

Som en følge av fusjonen har fakultetet samlet store fagmiljøer innen helse-, sosial- og idrettsfag. Bredden i fagmiljøer krever at vi har en ph.d. som dekker studietilbudene vi har på bachelor- og masternivå. Derfor jobber fagmiljøene i Elverum og på Lillehammer, sammen med Sykehuset Innlandet, om å utvikle en bred ph.d. innen fakultetets fagområder.

Et universitet med en ny, bred ph.d. innen helse-, sosial- og idrettsfag vil tjene Innlandet som region på flere måter. Ph.d.-kandidater som har tatt utdanningen i regionen, i tett samarbeid med for eksempel Sykehuset Innlandet, vil kunne finne det attraktivt å bli i regionen. Det vil bidra til å øke kompetansen i Innlandet. Et sterkt fagmiljø vil ikke minst komme studenter på alle nivå til gode.

En ph.d. vil styrke forsking og fagutvikling på områder som er viktige for samfunnsutviklingen, helse- og velferdstjenester så vel som forebygging og frivillig arbeid i offentlig og privat regi. Innlandssamfunnet er avhengig av innovasjon og god kvalitet i tjenestetilbudet til innbyggerne. Arbeids- og næringslivet i regionen vil profittere på gode velferdstjenester og en aktiv frivillig sektor.

Universitetet i Innlandet er innen rekkevidde. Hovedgrunnlaget for komiteenes vurderinger ligger i den omfattende søknaden som ble overlevert NOKUT i fjor. I høgskolen forbereder vi oss nå til det vi ser på som finalen, møter med sakkyndig komite. Vi skal gjøre vårt beste fordi det er nå det gjelder.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00