Uavhengig av hvor mottaker av tjenesten befinner seg, skal den utføres av kommunalt ansatte med fagkompetanse, omsorg og hjertevarme. Det skal være godt å bli gammel i kommunene våre.

Som et eksempel har Hamar kommune sertifisert alle sine helse- og omsorgsinstitusjoner som Livsgledehjem. Dette er meget bra, og betyr at det å skape livsglede, gyldne øyeblikk for den enkelte er satt i system. Like fullt som medisinering, ernæring og somatisk pleie, skal hver beboer få jevnlig tilbud om individuelt tilpassede aktiviteter der glede, trygghet, engasjement og lagspill er stikkord.

Også ut fra denne målsettingen strekker tjenesteyterne seg langt, og inntrykket er at alle gjør så godt de kan. Samtidig er erfaringen at ikke alt er som det bør være, og enkelthistorier forteller om avvik fra målsettingen om livskvalitet og god omsorg for alle brukere. Spesielt for den som er rammet av en demenssykdom kan dagene bli lange og preget av ensomhet og utrygghet. En livsgledeaktivitet er også for demente ikke «å underholdes», men aktiv og individuelt tilpasset deltagelse.

LES OGSÅ: Flere nye leserinnlegg finner du her

En av våre medlemmer sier: «Jeg står nå midt oppe i omsorgen for mannen min som er rammet av en demenssykdom. Alzheimer har tatt store deler av evnen hans til å fungere som andre. Han er helt avhengig av hjelp og veiledning hele døgnet – for å kunne overleve på et anstendig nivå, rett og slett. Etter det jeg har sett og opplevd er det for lite personale i demensomsorgen. Dette vet både de som arbeider der og oss pårørende. Det er også behov for økt kompetanse. En demensavdeling må ha mer bemanning sammenlignet med en sykehjemsavdeling, kanskje 50 prosent mer. De som er rammet av en demenssykdom må ha personer med seg det meste av tiden. Blir de mye alene er opplevelsen av trygghet og omsorg fraværende».

Tilfredsstillende helse- og omsorgstjenester er avhengig av fagkompetanse i alle ledd, velfungerende rutiner og hjertevarme fra tjenesteyter, samt følelsen av forutsigbarhet hos mottaker. Både ansatte og frivillige i demensomsorgen må arbeide for opplysning om dette slik at den politiske arena forstår at det må økte personalressurser og økt kompetanse inn på institusjonene. Konkret betyr dette flere heltidsstillinger og rutiner der brukerne ikke møter nye personer hver dag. Det er også behov for økt investering i forhold til pårørende, og deres livssituasjon.

Landet har nå fått sin første demensvenn-regjering. Det er bra, og er et eksempel til oppfølging. Hamarregionen demensforening oppfordrer kommunenes politikere til økt satsing med større bevilgninger til helse og omsorgssektoren – ikke bare som store ord i valgkampen, men resultere i positive vedtak i de nye kommunestyrene.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00