H/Frp-regjeringen gjennomfører nå en politireform hvor målet er å få mer synlig politi, samt å tilpasse politiets struktur til det moderne og internasjonale samfunnet vi lever i. Schengen avtalen og en alt for naiv og liberal flyktning- og asylpolitikk har ført til at det nå er langt flere utlendinger innblandet i kriminalitet og organisert kriminalitet i Norge enn tidligere.

I tillegg til at det har blitt flere utlendinger i Norge, så kan også internasjonale kriminelle elementer nå bevege seg fritt over landegrensene i Europa.

Disse endringene medfører en stor ekstra belastning for det norske politiet og det er viktig at politiets oppgaver og struktur tilpasser seg denne nye og mer brutale virkeligheten.

At det er flere utalandske kriminelle får man spesielt en bekreftelse på når man ser hvem som sitter i norske fengsler. Omtrent 50 prosent av de innsatte i Region Øst er utlendinger.

Det Frp-styrte Justisdepartementet tar og har tatt flere viktige grep for å sørge for å styrke politiet til å kunne bekjempe kriminalitet og trygge hverdagen for folk flest. Siden Frp kom regjering i 2013 så har vi sørget for over 1.400 flere årsverk i politiet. I starten av 2014 var det for eksempel 1,2 polititjenestemenn pr. 1 000 innbyggere i Hedmark. Det var langt unna målet om to, som tidligere justisminister Knut Storberget lanserte. Nå kun to år etter, i 2016 er tallet i Innlandet ca 1.4. Men Frp gir seg ikke før målet om to polititjenestemenn pr. 1.000 innbygger er nådd og i budsjettet for 2017 er det lagt inn en ytterligere styrkning av politiet med hele 300 millioner.

Politireformen – eller nærpolitireformen vil bidra til at færre politimenn og kvinner sitter på kontor og at flere er ute i gatene.

Reformen vil også bidra til at mer spesialkompetanse kan flyttes ut fra Oslo og ut i politidistriktene. På Hamar ser vi allerede positive resultater av reformen. Politiet ekspanderer og har utlyst mange nye og ledige høyt kompetente stillinger. Det første synlige tegnet på det er at det nye Polithuset allerede har blitt for lite så det leies nå ekstra lokaler i Fylkeshus 2.

Stortingsrepresentant Hedmark Frp

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00