1. Vi ønsker utvikling i hele kommunen, ikke bare byen. Det gjelder både for næring og bolig. Når fylkesmannen argumenterer med at det er for langt til sentrum med boliger 10 kilometer fra Hamar stasjon, så kan en lure på hvor det skal bo folk i Hedmark.

2. Vi ønsker å styrke tettstedene. Vik, Ingeberg, Hjellum, Ridabu i tillegg til byen. Flere innbyggere og boliger sikrer grunnlag for nærbutikk, skole, barnehage og andre servicetilbud.

3. Vi ønsker flere boliger, fordi flere innbyggere er viktigste måten å skaffe mer inntekter og arbeidskraft.

4. Vi ønsker å prioritere boliger for barnefamilier fordi det styrker skoler, barnehager, idrett, kultur og også gir grunnlaget for mest mulig varig effekt av befolkningsveksten.

Vil ta hull på Vien.

Er det nødvendig med flere innbyggere? Ikke hvis man også aksepterer at kommunen får mindre økonomisk handlefrihet. Norske kommuners inntekter er direkte avhengig av befolkningsutviklingen. Med lav befolkningsutvikling vil en kommune stadig få litt mindre penger å løse oppgavene med. Økt befolkning gir økt attraktivitet og bedre økonomi. Det er utviklingen Hamar er i. Den ønsker vi å fortsette.

Det har vært klaget mye på at jordvernet har hindret utviklingen i Hamar gjennom årene. Jeg har ikke bidratt i det klagekoret. Jeg mener jordvernet har vært positivt fordi det har tvunget fram mer utvikling i bykjernen enn det man ser i mange andre norske byer. Landbruk er en viktig næring for Hamar som vi ønsker å bygge opp under. I tillegg gir landbruket Hamar en landskapskvalitet som folk synes er attraktiv både å besøke og bo i.

Hamar er fylkets minste kommune geografisk og desidert mest tettbodde. De siste ti årene har ingen kommune fått flere nye innbyggere enn Hamar. Samtidig har heller ingen kommune bygget ned mindre dyrket mark. I perioden 2007-2016 ble det omdisponert 372 dekar dyrket mark i Hamar, mens innbyggertallet økte med 2.211 personer. Til sammenligning bygget Ringsaker ned 1.629 dekar, og hadde befolkningsøkning på 1.623. Skal man først bruke dyrket mark til bolig eller næring, gir det mange flere innbyggere og arbeidsplasser pr dekar å bygge inn til byen enn lenger ut. Folk i en by aksepterer å bo tettere. Tallene for nedbygd areal også inkluderer veger og andre tiltak, ikke bare bolig og næring.

Les hva Hamar Arbeiderparti skriver om Hamar-planen.

Les hva MDG skriver om Hamar-planen.

Les hva Hamar SV skriver om Hamar-planen.

Dette mener HA om Hamar-planen.

Det hadde knapt vært byer i Norge hvis vi hadde praktisert absolutt jordvern. I vår region er Hamar, Brumunddal, Hjellum og Stangebyen og alle andre tettsteder etablert på landbruksområder. Dyrket mark har heldigvis fått en annen verdi og beskyttelse som utbyggingsareal.

Men også jordvernet må ses i sammenheng med hva samfunnsutviklingen totalt er tjent med. Derfor aksepterer samfunnet (og landbruket) at det går med dyrket jord til dobbeltspor og andre viktige samfunnsformål. Slike formål kan etter min mening grunngi en omdisponering av deler av Vien, ikke boliger eller næring.

I 1992 ble Hamar og Vang slått sammen. Hovedbegrunnelsen fra regjeringen var Hamars behov for utbyggingsareal. Nå mener Fylkesmannen at Hamar skal bygge innenfor den opprinnelige byens grenser. Hadde Hamar og Vang fortsatt vært to kommuner ville vi fått godkjent mer utbyggingsareal enn «nye Hamar» får nå. Samtidig godkjenner Fylkesmannen omfattende omdisponering av dyrket mark tett opp til Hamars grenser. Det er inkonsekvent, for å si det forsiktig.

Nå kommer motorveg og dobbeltspor til vårt område. Alle er enige om at det gir Hamar-regionen og Innlandet fantastiske muligheter. Men hvis vi ønsker å dra nytte av den nye infrastrukturen må vi kunne tilby både næringsliv og folk muligheter for å etablere seg. Hvis ikke blir den nye infrastrukturen bare enda en historisk mulighet vi ikke greide å utnytte.

Hamar har behov for minst 250 nye boliger i året, 2.500 i en tiårsperiode. Fortetting har bidratt med to av tre nye boliger i Hamar det siste tiåret. Men fortetting er ikke nok, og fortettingsprosjekter tar lang tid. Ikke minst er den avhengig av grunneieres og befolkningens velvilje. Hamar må ha areal å bygge på skal vi kunne utnytte mulighetene. Så enkelt er det.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00