Inn i dette friområdet som strekker seg som en grønn lunge fra Sjusjøen, den etter hvert så kompakte hyttebyen, og videre nordvestover mot fjellet. Der stier og skiløyper fører hyttefolket og turister ut på tur. Der hvor småbarnsfamilier raster, der hvor langløperne farer forbi.

Pihl AS, igjen. Dette sameiet som har blitt aksjeselskap. Et forretningsforetak som etter år med turbulens og protestaksjoner fortsatt ønsker å bygge hytter i Lunkelia. Selv om de er i utakt med sine kunder, i utakt med brukerne av fjellet og i utakt med forvaltningen. Som om de ikke har hørt teorien om allmenningens tragedie. Fortsatt med boksehansker på. Runde etter runde, som om der ikke er noen dommer til å si fra at kampen er over.

Ringsaker kommune, om igjen. For når planlagt skitur i solskinn og silkeføre blir en dag med tett tåke eller iskalde, blå og piskende vinder fra nord, da snur de som kjenner sitt fjell. Det får være at forretningsforetaket Pihl tenker næringsutvikling og kortsiktig økonomisk utbytte til eierne.

Forretning er en ting, forvaltning noe annet. Der er oppgaven å ta vare på interesser og verdier, brede og mjuke, til felleskapets beste etter demokratiske prinsipper. Det er der arealforvaltningen må ha et helhetlig og langsiktig perspektiv til samfunnets beste.

Vi i «Nettverket for regional fjellgrense i Lillehammer, Øyer og Ringsaker» har i lengre tid påpekt behovet for en helhetlig forvaltning av dette fjellområdet. Det for å sikre at framtidig hytteutbygging i tilstrekkelig grad ivaretar naturkvaliteter, landskapsverdier, allmennhetens mulighet til tradisjonelt friluftsliv og landbrukets behov for gode beiteområder. Samtidig ser vi at en mer helhetlig tankegang vil være en styrke for å utnytte dette hyttemarkedet som vekstimpuls i næringsøyemed, sikre veloverveide vare- og handelsetableringer, og gode, klimavennlige transportløsninger i regionen, for å nevne noe.

Lillehammer kommune har overfor nabokommunene nå tatt et gledelig initiativ til interkommunalt plansamarbeid i fjellområdet Hafjell – Nordseter – Sjusjøen. Viktigheten av en slik helhetlig tilnærming framkommer også tydelig i den felles areal- og transportstrategien som utarbeides for Mjøsbyen, og som skal vedtas i felles fylkesting nå i juni. Der er nettopp interkommunalt plansamarbeid i nevnte fjellområde anført som et tiltak til oppfølging i handlingsplanen.

Vi kjenner ordføreren i Ringsaker som klok og kommunestyrepolitikerne som kompetente. De kjenner sitt fjell og kan sine fjellvettregler. De gjør lurt hvis de nå griper inn i påbegynt planprosess om adkomst til Lunkelia, og setter dette på vent til det foreligger en interkommunal plan for utviklingen av dette fjellområdet. En plan der Sjusjøens grønne lunge, Lunkelia og Heståsmyra, er sikret mot framtidig hytteutbygging.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00