Det har skjedd her i Hamar. Som følge av et samarbeid mellom Høgskolen i Hedmark, Utviklingssenteret for hjemmetjenester i Hedmark, Hamar kommune og Kreftforeningen kan Hamar altså, som første kommune i landet, tilby et studium for dem som er i kontakt med de pårørende til alvorlig syke pasienter. Etter seks samlinger og en fordypningsoppgave kan 24 studenter, 17 av dem fra Hamar, nå føre dette opp på sin cv med 15 studiepoeng.

Det er et viktig element i tilbudet i Helse-Norge. De pårørende blir ofte glemt når hovedfokuset naturlig nok er på de syke og deres behandling. Men det å bli stående på sidelinjen og observere at en av ens nærmeste går gjennom et tungt sykdomsforløp som kan ende med livets slutt, oppleves naturlig nok som en maktesløs følelse. Undersøkelser viser at pårørende ofte ikke kjenner den samme tryggheten i møte med helsetjenesten som pasientene gjør. Denne gruppen mennesker, og de behovene de har, trenger derfor å bli sett av profesjonelt og kompetent personale.

Når mange kreftpasienter ønsker å bo i sitt eget hjem den siste perioden av livet, får de pårørende en viktig rolle i omsorgen for sine nærmeste. En masteroppgave av Sjur Bjørnar Hanssen, fagutviklingssykepleier ved Radiumhospitalet, beskriver hvordan samfunnet har et ansvar for å tilby helsetjenester som gjør denne palliative pleien mulig. De pårørende beskriver mange utfordringer, både av fysisk, psykisk og sosial art, som oppstår når de forsøker å leve et så normalt liv som mulig, med alvorlig sykdom i hjemmet og med de endringene som sykdommen bringer med seg. Her kommer fagpersonalets omsorg for de pårørende, og dermed det nye studieprosjektet inn, som er finansiert med penger fra Helsedirektoratet og kanskje blir utvidet til å gjelde Oppland, og etter hvert hele landet. Det er en styrke for fagmiljøene lokalt i vårt distrikt at de kan gå i spissen for viktig kompetanseheving på dette området.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00