Tallet på bønder som tar tidligpensjon er blitt nesten halvert de siste ti årene. Mens bortimot 1.500 bønder gikk over på tidligpensjon i 2005, hadde tallet sunket til bare 847 i fjor. Det skaper uro for rekrutteringen til landbruksyrket. Unge bønder slipper ikke til.

Den spesielle avtalen for bønder innebærer at de som overdrar gården til neste generasjon etter at de fyller 62 år, mottar penger direkte over jordbruksavtalen. Etter dette kan de ikke drive gården selv, men er fri til å arbeide der så mye de ønsker. Ordningen ble innført så langt tilbake som i 1999, og er ment å skulle stimulere bønder til å ikke bli sittende som eiere og drivere av landbrukseiendommen for lenge, men i stedet overlate den til neste generasjon. Ut fra statistikken konkluderer nå Landbruksdirektoratet imidlertid at pensjonsordningen kan se ut til å ivareta formålet stadig dårligere. Og det bør lyse ei varsellampe.

Man kan si det er vanskelig å argumentere for at folk skal presses ut av en jobb de liker og lever for. Det gjelder for bønder som for alle andre yrker, og i mange bransjer oppfordres folk til å skulle stå lenger i jobb nettopp fordi det er bruk for både kunnskap og kapasitet. Imidlertid er bondeyrket spesielt, siden det handler om forhåndsbestemt odel og overtakelse av en enkelt bedrift. Det er ikke bare å «starte for seg selv», på nytt.

Hvis ikke pensjonistene trekker seg ut, er det ikke plass til at nye kommer inn – med mindre de kjøper seg et annet, nytt gårdsbruk. Desto lenger første generasjon blir sittende med eiendommen, jo større risiko er det altså for at andre generasjon bli tvunget til å ta et valg som dytter dem helt ut av næringen og over i andre bransjer – rett og slett fordi de må foreta et yrkesvalg og tjene penger. Landbruksdirektoratet må derfor vurdere om ordningen er moden for revisjon, og om den er godt nok kjent for dagens bønder. Som matproduserende nasjon har vi ikke råd til at landbruksnæringen skal tappes for krefter ved at odelsjenter og -gutter, som i utgangspunktet er motivert for yrket, må velge seg over i andre bransjer.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00